Przegrasz wtedy, gdy przestaniesz [...] – Mateusz Sawczuk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mateusz Sawczuk — zgromadziliśmy 4 opinie.

Przeg­rasz wte­dy, gdy przes­ta­niesz wal­czyć o swo­je marze­nia, które uz­nasz za niemożli­we do spełnienia.

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 lutego 2010, 20:26

Pob­rzmiewa w Twoich słowach Bo­lesław Leśmian, który w wier­szu "Dziew­czy­na" pi­sał: Ta­kiż to świat! Niedob­ry świat! Cze­muż in­ne­go nie ma świata? Ileż ra­zy po­dob­nie wołaliśmy...
A jed­nak nie chcę schi­zof­re­nii światów. I życzę każde­mu, by świat marzeń spełniał się w praw­dzi­wym życiu.
Te­matykę marzeń po­dej­mu­je film "Va­nil­la sky", re­make hiszpańskiego "Ab­re los ojos (Otwórz oczy)". Polecam! 

Gdy­by nie marze­nia...to prze­cież nasz dru­gi świat, ten zde­cydo­wanie lep­szy świat :) 

Sko­ro człowiek z dwiema pro­teza­mi zdo­bywa szczy­ty, sko­ro człowiek na wózku in­wa­lidzkim la­ta na spec­jalnie skon­struowa­nej dla niego mo­tolot­ni, to nap­rawdę war­to wie­rzyć w marzenia. 

Dob­rze a co wte­dy, gdy nasze marze­nia są nap­rawdę niemożli­we do spełnienia...al­bo bra­kuje już sił by o nie dłużej walczyć?? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

honey_007

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]