porażka niewątpliwie uczy więcej [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 10 opinii.

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż suk­ces

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 maja 2018, 13:03

pójdę to­kiem piłata
za­dam pytanie
wy­dam na śmierć i umyję ręce 

tyl­ko wte­dy gdy poj­miesz, że nie stworzo­no cię do mówienia, zaczy­nasz wy­powiadać prawdę 

tępo­ta mięsa pot­ra­fiła dos­trzec, że w na­turze jest op­ra­wionym ka­wałkiem człowieka

słowo mięsa i człowieka można za­mieniać dowolnie 

tępo­ta noża poz­wa­la dos­trzec, że w na­turze jest op­ra­wionym ka­wałkiem żelaza 

te­go nie wiem, ... czuję, doświad­czam, przeżywam 

Pod­po­wiadają mi jeszcze, że jak uczeń tępy, to nie wy­niesie nauki ni z pier­wsze­go ni z drugiego. 

A skąd wiesz, że suk­ces jest przy­jem­nością, a nie radością? 

suk­ces jest sa­tys­fak­cją dla ego, a ono nie pot­ra­fi doświad­czać ra­dości, co naj­wyżej przyjemność 

Nie wiem te­go, ale wiem, że suk­ces jest radością. 

Jest zde­cydo­wanie lek­cja po­kory, z której na­lezy wy­ciągnąć wnioski 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

carolyna

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 11:20stalkerai sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]