Pętla Dostaje czasem człowiek bonus [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 10 opinii.

Pętla

Dos­ta­je cza­sem człowiek bo­nus na le­kar­stwo prze­ciw­ko te­mu co zep­suła pra­ca.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 czerwca 2019, 12:34

Tak, to stra­ta cza­su, ale o tym prze­konu­jemy się... po cza­sie. ;)
Miłej nie­dzieli. :)) 

stra­ta cza­su na by­cie w niewo­li, w try­biku sys­te­mu - to miałam na myśli
ta pętla w przes­trze­ni to prze­kona­nie wielu ludzi które wzmoc­nione po wielok­roć trzy­ma w ry­zach że nie ma wyjścia na wolność

a ta mniej­sza pętla to pra­cować, pra­cować więcej więcej stres, pęd itd ow­szem więcej ka­sy ale po­tem do lekarza... 

Czas, to pieniądz, a nie stra­ta cza­su, chy­ba, idąc Twoim to­kiem myśle­nia. ;)
Ta­ki bo­nus fi­nan­so­wy, to zwyk­le na­mias­tka te­go, co zao­szczędziło się na pra­cow­ni­ku, na je­go zdro­wiu, dys­po­zycyj­ności, je­go cza­sie uk­radzionym rodzi­nie, kul­turze itp.
Ale zaw­sze coś, można mieć bo­nus, al­bo nie. :) 

a nie myślałam o cza­sie bo to raczej stra­ta cza­su niż bonus
w pra­cy dos­ta­je się cza­sem kasę
cza­sem tyl­ko na­zywa się bo­nus roczny - niewi­doczny :) 

Nie kra­wat, nie "bre­lok", nie pułap­ka,,, tyl­ko czas, ja­ko bo­nus, dru­ga szan­sa, ale może źle od­czy­tałem Twój tekst?... 

nyes­tem nie wiem co masz na myśli

(oby tyl­ko nie zno­wu krawat) 

Czy szcze­lina cza­sowa? ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]