obrażać wszystkich wokół głupota [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 22 opinie.

ob­rażać wszys­tkich wokół głupo­ta jest to rzadka
mając do swej ob­ro­ny je­dynie procę dziadka

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2019, 23:51

Tak twier­dzą Bez­mie­czow­ce, bo po Mieciu, to sa­mo zło tyl­ko. :P:D 

po pochwie to się in­te­ligen­cję dzie­dziczy :P 

Nie ba­gate­lizo­wałbym ro­li pochwy. :P:D 

Pro­ca, procą, ale po dziad­ku to po mie­czu przy­padłość jest :) 

Tyl­ko Ty wiesz.
Dob­rej noc­ki. :)) 

Może. Nie wiem. 

Do­rosłaś? :) 

No co Ty.
Już nie myślę jak kuedyś. 

Zaj­mu­je, bo wielu widzi w niej szan­se na awans, na suk­ces, na lep­sze życie... kosztem cyrografu... 

Po­lity­ka zaj­mu­je ludzi nie od dziś. Ale trze­ba być na­pawdę wol­nym by się nią nieprzejmować. 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]