obrażać wszystkich wokół głupota [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 22 opinie.

ob­rażać wszys­tkich wokół głupo­ta jest to rzadka
mając do swej ob­ro­ny je­dynie procę dziadka

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 marca 2019, 23:51

Tak twier­dzą Bez­mie­czow­ce, bo po Mieciu, to sa­mo zło tyl­ko. :P:D 

po pochwie to się in­te­ligen­cję dzie­dziczy :P 

Nie ba­gate­lizo­wałbym ro­li pochwy. :P:D 

Pro­ca, procą, ale po dziad­ku to po mie­czu przy­padłość jest :) 

Tyl­ko Ty wiesz.
Dob­rej noc­ki. :)) 

Może. Nie wiem. 

Do­rosłaś? :) 

No co Ty.
Już nie myślę jak kuedyś. 

Zaj­mu­je, bo wielu widzi w niej szan­se na awans, na suk­ces, na lep­sze życie... kosztem cyrografu... 

Po­lity­ka zaj­mu­je ludzi nie od dziś. Ale trze­ba być na­pawdę wol­nym by się nią nieprzejmować. 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]