Nikt nie lubi pesymistów, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 17 opinii.

Nikt nie lu­bi pe­symistów, tych dusz zatęchłych, siejących wokół zły nas­trój i zwątpienie, tych szczod­rych piewców niepo­gody, którzy w za­razie myśle­nia i przez oczy przy­tom­ne niosą zalążek śmier­ci. Kto mar­szczy czoło, ten wnet ze sta­da strąca­ny na wyg­na­nie, ko­mu gry­mas nieza­dowo­lenia stężał na twarzy, niech idzie w diabły. Do liche­go po­gody wid­ma ma­my upo­doba­nie, choć na wez­wa­nie ducha cze­kać próżno-dźwięk pus­ty. Pozłotę sta­do wo­li niźli złoto sa­mo, co z ziemi trze­ba do­bywać i oczyszczać z błota. Cóż bo­wiem pros­tsze­go... Każdy idiota pot­ra­fi cie­szyć się ma­jem.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:16

:P:P:P 

Z ciebie. :p 

Goopol z Ciebie. :P 

Wiem, bo ty tyl­ko w baj­ki wierzysz.:p 

Kłam­czysz per­fidnie, a ja w ta­kie rzeczy wie­rzyć nie mogę. :P 

Moowiem, jak jest. To ty nie chcesz te­go przyjąć do wiado­mości. :p 

Pas­qudna z Ciebie kłam­czucha. :P:D 

Tak, tyl­ko two­je. Pos­przątaj. :p 

To dob­rze, pos­przątaj tyl­ko włas­ne... in­nych tu nie ma. :P:D 

Ja swo­je bru­dy sprzątam, ale twoich pielooch nie za­mie­rzam. :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:35yestem sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]