negesis a w piątek wieczorem [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.

negesis

a w piątek wie­czo­rem był już bar­dzo zmęczony
rzekł te­dy do węża by w zastępstwie uczy­nił człowieka
wszak widział wszys­tkie dzieła i uz­nał że so­bie poradzi
i tak pow­stał człowiek na Je­go obrazę

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2019, 14:33

Wąż mi użera li­ter­ki... ka­nalia... :P
Ko­nie­cznie mu­sisz zmienić śro­dowis­ko, ob­ra­casz się w szem­ra­nym to­warzys­twie. :P 

Ge­neral­nie ? mam złe zda­nie o większości ludzi. Być może o mnie ktoś też tak ma. Cóż li­fe is bru­tal ! 

Na­mie­szałem? ;) 
Sko­ro do­puszczasz taką możli­wość, to wniosek, że wszys­cy jes­teśmy do przeglądu, bo wąż zma­nipu­lował na op­rogra­mowa­nie... ;)
Al­bo do re­cyk­lingu... :P 

mogło być i tak. Wszys­tko na to wska­zuje ;') 

Adam od sa­mego początku był zdradza­ny. Py­tanie tyl­ko, kto jest naszym praw­dzi­wym oj­cem??? :D

Mi­rek, w niektórych re­gionach czczą jeszcze bóstwa sta­rosłowiańskie... ale ta­ca też mu­si być, żeby sąsie­dzi widzieli. ;) 

Różnie we wsi po­wiadają, ale raczej po pros­tu rzu­cają na tacę, a po­tem(się) do koryta. 

Ela, cieszę się, że do mnie zaglądasz.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Taaa... Wszys­tko jest kwes­tią wy­boru, czy­li mo­tywac­ji i sa­modys­cypli­ny. :-) 

Tak, każdy ma wybór, ale nie każdy ma od­wagę wyb­rać dob­ro. :) 

... tak, oni by­li ta­kimi sa­mymi ludźmi, jak ci, których mordowali.
Myślę, że ważne jest pa­miętać... jak i o tym, że za ich czy­ny nie od­po­wiada "siła wyższa" ... a że w każdym żyje "ten dru­gi". Pozdrawiam. 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]