Na moment. Przydałoby [...] – NeCrOtOn

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest NeCrOtOn — zgromadziliśmy 1 opinia.

Na mo­ment. Przy­dałoby się nam zo­baczyć włas­ne od­bi­cia w lus­trach. Prze­cież przed ni­mi zaw­sze przy­biera­my naj­piękniej­sze po­zy. I żeby zastępo­wały one oczo­dołom oczy. Wte­dy, de­feko­wali­byśmy się je­dynie w toale­tach i, op­lu­wając in­nych, splu­wali na włas­ne twarze. Uderzyw­szy, tonęli­byśmy we łzach naszych ofiar. A czy­niąc im dob­ro, kąpa­li się w swoich czułos­tko­wych poświatach, za­wie­szo­nych między drgający­mi po­wieka­mi. Być może szkło zob­li­gowałoby śle­pych do wyjęcia be­lek, a widzących zbyt wiele – do przym­rużenia oczu.

Poczu­libyśmy, że nasza część uk­ry­wa się w in­nej oso­bie. Choć przez mo­ment.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 października 2017, 15:28

Dobre.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]