Najtrudniejszy nie pierwszy lecz [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 16 opinii.

Naj­trud­niej­szy nie pier­wszy lecz os­tatni krok.

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 listopada 2018, 20:22

Fajnie 

Nie jes­tem do ogląda­nia, zos­ta­wiam tu swo­je myśli. Roz­ma­wiam, jeśli ktoś chce roz­ma­wiać. To wszystko.
Tyl­ko ty­le i aż tyle. 

Chciałam ci zo­baczyć chy­ba to nor­malne że jak ludzie roz­ma­wiają to chcieli­by widzieć się. Po­wie­działeś nie i ko­niec .
O nic nie py­tam nie proszę nie mo­ja sprawa 

Czy­li mówiłaś do siebie? A to zmienia pos­tać rzeczy. :)
Mówienie do siebie może być sym­pto­mem po­ważnej cho­roby. Nie za­nied­buj te­go. :)) 

A gdzie ba cie zap­raszam bo nie przy­pomi­nam sobie 

Chciałabyś... ani ze mnie "si­winia", ani nie jes­tem ot­warty na Two­je zap­rosze­nia. :)
Dob­ra­noc :)) 

Idz siwinio 

To nie ja, to ten Twój bu­rek, oz­na­kował Cię. :) 

A się wy­robiłeś na cy­tatach a wczes­niej w kącie stałeś ze śpikiem 

Wy­bacz, nie mo­je kli­maty, ale poz­drów ode mnie ko­leżan­ki z oazy.
Przyk­ro mi, że Cię nie chce, na­wet zap­chlo­ny bu­rek bez zębów. :D 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi