Mówisz, że mam Ci [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 15 opinii.

Mówisz, że mam Ci to wytłumaczyć. Mogłabym chodzić z me­gafo­nem, li­tero­wać każde słowo, ty i tak nie zro­zumiesz.

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 sierpnia 2010, 17:46

naj­wy­raźniej tak... ale jak pop­ra­cuje­my nad tym to wreszcie kiedyś nasze zda­nia pok­ryją się wzajemnie;);)

pozdrawiam;) 

Ma­my różne zda­nia ^^ 

Ag­nie­szka nie o to mi chodziło... ja tez jes­tem te­go zda­nia, że trze­ba pra­wie wszys­tko wytłumaczyć, ale chodziło mi o to, że niektórych rzeczy nie da ra­dy się wytłumaczyć słowa­mi lecz ja­kimiś ges­ta­mi, ja­kimś zacho­waniem bo nie wszys­cy ro­zumieją nasze słowa tak jak my byśmy to chcieli:) 

Ciężki przy­padek ;)
Pozdrawiam. 

Oh, zap­ra­cowa­ny się znalazł.
Mam nadzieję, ale ja nies­te­ty nie jes­tem osobą cier­pliwą, mi­mo że do mnie pot­rze­ba wiele cier­pli­wości ^^ 

Zo­baczę, czy zmie­szczę w gra­fiku tę ko­misję. Jeśli tak to chętnie się sta­wie na miej­sce wezwania:)

A co do te­go ro­zumienia: krok po kro­ku i dot­rze prze­kaz do adresata. 

Tak, z chęcią zap­roszę pa­nią Kempę i pa­na z SLD, które­go naz­wiska nie jes­tem w sta­nie wymówić, aby zba­dać, czy to co mówisz jest prawdą.
Uważaj, niedługo w swo­jej skrzyn­ce poczto­wej znaj­dziesz list z wez­wa­niem! : ) 

Sor­ki, że ta­kie głupo­ty piszę, ale krótko spałem dzisiaj:D 

Sor­ki, nie miałem za­miaru ni­kogo zaginać:p
Is­tnieje też możli­wość, że ta oso­ba dokład­nie prze­widziała Twój tok myśle­nia, że po­myślisz so­bie, że jest ona zbyt tępa aby zro­bić z te­go użytek i nie będziesz jej oto podejrzewać?

Zresztą is­tnieje tyl­ko jed­no wyjście by to spraw­dzić. Ko­mis­ja śledcza:) 

Za­giąłeś mnie, Ra­fale, ale ja tak łat­wo się nie poddam.
A może ta dru­ga stro­na jest zbyt tępa, aby wy­korzys­ty­wać to dla włas­nych celów? 

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]