Mój temperament jest tak [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mój tem­pe­rament jest tak za­leżny od dni cyklu,
W pew­nych dniach boję się włas­ne­go lustra!
Ko­bieta " CYK­LON"

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2019, 13:52

Hm, jak chy­ba u każdej pa­ni ;) 

Ela, co Ty ple­ciesz? To do­piero za sto lat... prze­cież. :)

Da­ria, w ta­kim ra­zie już z mniej­szym strachem zos­ta­wiam nie­dziel­ny uśmiech. :)) 

Ag­re­syw­ne­go to nieko­nie­cznie, ale dob­rze, że ktoś to ro­zumie, poz­dra­wiam w szes­nastym dniu cyk­lu z uśmie­chem na twarzy. 

Przyj­dzie czas, że ka­len­darz będzie bez znacze­nia, a lus­tro jeszcze bar­dziej okrutne... 

Taaak, ko­biety po­win­ny no­sić na szyi ka­len­darz z zaz­naczo­nymi dniami ag­re­syw­ne­go PMS-a. :P
Miłego dnia :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera