Miłość to nie pakiet [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 53 opinie.

Miłość to nie pa­kiet wyima­gino­wanych za­let, miłość to skok w niewiadomą, jaką jest dru­gi człowiek. Miłość jest afir­macją ta­jem­ni­cy, miłość nie wie, lecz wciąż się przygląda, nie kry­tycznym okiem, a za­cieka­wionym.

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2019, 14:48

A gdzie ja na­pisałem, że zeżarłaś włas­ny? Two­ja chci­wość każe kraść i połykać cudze, a włas­ne cho­wać. :D
Aaaa, mówisz o kre­den­sie, czy... pa­rolu? :P

Taaaak, bied­na Żmij­ka, nikt nie do­ras­ta do ta­kiego poziomu, [...] — czytaj całość

Taaak, baaaar­dzo, ha ha ha :D
Może w chwi­li słabości zre­zyg­nu­jesz z od­ro­biny cham­stwa i po­dasz imię ja­kieś bar­dziej zna­ne, tyl­ko praw­dzi­we, jak się nie wstydzisz. :P 

Ale ty jes­teś Ar­tur, goopiut­ki smoczku. :p

To pomówienie, sam go zeżarłeś. Mój ciągle stoi. :p

Wiem, że zaw­sze jes­teś zas­koczo­ny, kiedy po­jawi się u ciebie coś na kształt myśli. :D
Nie mam z kim, [...] — czytaj całość

On był To­masz, ale przyz­wyczaiłem się już do Two­jej ig­no­ran­cji. :P

Z pew­nością, ale to Two­ja ginąca ho­dow­la, te­raz ro­zumiem, dlacze­go łykasz kre­den­sy. :P

A to mnie te­raz zas­koczyłaś. :P:D Tym, że mys­lisz, bo [...] — czytaj całość

Nic, To... Ar­turze niewier­ny. :p

Aku­rat, chyt­ru­sie. Kor­ni­ki też muszą coś jeść. :p

Nie mielem ozor­kiem, bo w prze­ciwieństwie do ciebie myślę, goopol­ku. A po­za tym na­wet nie ma z kim. :p

Jeszcze nie, ale [...] — czytaj całość

Całkiem nic? Nie wierzę. :P

A w życiu, ja nie mam Twoich zwyczajów, nie pier­dzielam ani lo­doowek, ani kre­den­soof. :P

Twój je­dynie pot­ra­fi mielić ozor­kiem... to może być całkiem przy­jem­ne, ale... umyj naj­pierw ząbki. [...] — czytaj całość

Nic mnie się nie zda­wowu­je. :p

Ty zeżarłeś, bo żeś kor­ni­kom pożałował. :p

Mieli myśli, a mąkę to twój może mleć. :p

Po mnie nie trza, wys­tar­czy, że po so­bie pos­przątasz. Nieład­nie tak ole­wać wszystko [...] — czytaj całość

Tak Ci siem zda­wowy­wuje? :D

O quuur­czeee, słoneczko Ci zaszkodziło, czy to grzyb­ki? :P:D
Kre­dens zjadłaś?
Aaa, to ten Twój tram­waj zwa­nym pożąda­niem...

Może to słusznie, niech mieli ziar­no na mąkę, sko­ro do niczego [...] — czytaj całość

Mówię do ciebie, ale tyś niekum­ka­ty prze­cie. :p

Mam pod dos­tatkiem. Goopim nie przeszkadza, bo na­wet jej nie dos­trze­gają. :p Uśmie­chniętych goopo­koof nie do­tyczy. :p 

To ty im zeżarłeś kredens.:p

Ja zaw­sze wiem, to [...] — czytaj całość

Hej Żmij­ko :)
Ty sa­ma już nie wiesz, o czym mówiłaś, nie pa­miętasz na­kazów, przy­siąg, na­wet bur­ka wy­parłaś. :P

Ory­ginal­ne... nikt nie ma tak krzy­wych. :D
Nie łażę, ale z uwa­gi na te Two­je nibynóżki [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]