Mam dwie przyjemności po [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Mam dwie przy­jem­ności po kończe­niu ciągu al­ko­holo­wego. Pier­wszą taką, że gdy dochodzę do zdro­wia to fil­my bar­dzo mnie wciągają a po­tem jest faj­nie, gdy znów jes­tem zdro­wa. Po­tem wszys­tko ro­bi się nud­ne i zwyczaj­ne ale jes­tem głupia, bo na­wet po bar­dzo dras­tycznych przy­godach powtórzyłam ciąg chy­ba ze tyśiąc ra­zy. Moją sukę raz poczęsto­wałam pi­wem to dru­gi raz nie tknęła, bo jej zaszkodziło. Na­wet szczu­ry się nie tkną jak je­den się zat­ru­je. Jak bym miała pew­ność, że is­tnieje rein­karnac­ja i że urodzę się del­finką to może bym się od­ważyła na sa­mobójstwo.Na­razie wiem, że są ob­cy... Po­lecam auten­tyk na za­lukaj.tv, z up­ro­wadze­nia rodzi­ny... kil­ka osób twier­dzi, że to ściema, ale ujęcie po­jaz­du kos­mitów i wy­powie­dzi niektórych osób świad­czą o auten­tyczności fil­mu... mi aż ciary przeszły. Ty­tuł jest dokład­nie..Por­wa­ni przez ob­cych / Alien Ab­duction: .. To nie wygląda jak ta ściema Pa­ranor­mal Ac­ti­vity, tyl­ko jest kręco­ne z ka­mer­ki... chłopaczek wyszedł z bra­tem się przejść do la­su i pos­ta­nowił wszys­tko nag­rać gdy­by coś im się stało... jest pot­wier­dzo­ne, że ci ludzie wszys­cy ta­jem­niczo zniknęli...

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lutego 2015, 01:26

w dru­gim wciele­niu będziesz kos­mitką ;) 
co do Del­finów, to ja bym nie chciała pat­rzeć jak ludzie po­lują na moją rodzinę, za­bijają, a mnie łapią, wkładają do małej śmier­dzącej od­cho­dami klat­ki, głodzą [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]