Ludzie są jak fajerwerki, [...] – Homar30

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Homar30 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ludzie są jak fa­jer­werki, wzbi­jamy się w niebo świecąc wśród naszych przy­jaciół i rodzi­ny. Po­tem roz­dziela­my się i każdy wędru­je swoją drogą co­raz da­lej od in­nych. Na końcu zni­kamy, po chwi­li za­pom­niani przez wszys­tkich z wyjątkiem kil­ku osób, które za­pamiętały nasz blask. Umiera­my gdy nie ma już ni­kogo kto by nas pa­miętał.

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lipca 2009, 02:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Homar30

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]