- jaka jest? brzydka [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.


- ja­ka jest? brzyd­ka i zła?
czy jest chu­da i blada?

- nie, ma og­romne oczy i prze­raźli­wie piszczy pod­czas hamowania
- nie, ona za­cis­ka się pętlą na szyi i od­dech kradnie
- nie, wypływa z żył i ga­si światło
- nie, za­cis­ka żołądek i od­biera resztki sił
- nie, jest gorzka i gębę wykręca
- nie, to wy­rok nies­pra­wied­li­wy bez możli­wości obrony
- nie, ona jest og­nistą kulą, która przek­reśla marze­nia
- nie, to zim­na tęskno­ta bez krop­li nadziei
- nie, to ter­ro­rys­tka, która dzieci po­rywa i ser­ca roz­ry­wa rozpaczą
- ona?
ona jest dob­ra, to ucie­czka od cier­pienia, od chaosu, bez­nadziei i całego zła

po jej smut­nym po­liczku krop­la spłynęła

uśmie­chnęła się
wstała i poszła po­dać rękę cier­piącym

myśl
zebrała 44 fiszki • 25 kwietnia 2013, 11:40

Często widzi­my tyl­ko jedną stronę, a dru­ga by­wa piękniejsza...
Czy pięknie? Chy­ba nie... Czy tyl­ko ja?...
Hmm... poz­wo­lisz, że połas­koczę swoją próżność i nie wyp­ro­wadzę Cię z błędu. :)
Dob­rej noc­ki. :) 

jak wszys­tko w życiu... co dla jed­nych tra­gedią, dla in­nych zba­wieniem...
Yes­tem - tyl­ko Ty tak pięknie pot­ra­fisz ... po­kazać wszys­tkie jej oblicza 

Od zaw­sze ludzie sta­rali się ją oszu­kać, uciec, od­wlec jej wi­zytę... trochę się niektórym uda­je, ale kiedy przychodzi, to wszys­tkich trak­tu­je równo... chy­ba... bo i tu są roz­bieżne opi­nie. ;)
Masz rację, po­zos­ta­wia żal, smu­tek w ser­cach blis­kich, jeśli ma­my ko­goś bliskiego...
Dziękuję za mądre słowa.
Miłego wie­czo­ru. :) 

Miłego po­połud­nia :))) 

Nie do­kuczam. To­bie nig­dy :D
Oj no weź :> Ja z chęcią ku­pię ;p 

Na­cik, nie do­kuczaj. :)
Jak mnie bieda przy­ciśnie, to może wys­kro­bię kil­ka ręko­pisów i us­ta­wię się obok bab­ci han­dlującej piet­ruszką przy pa­nu sprze­dającym maść na bóle kręgosłupa. :D
Jest duża szan­sa, że nie będą mi zaz­drościć utar­gu. :P
Dziękuję i wza­jem­nie. :) 

Oj wciągnąłeś mnie:>
Świet­ne, pa­miętaj, że ja da­lej cze­kam na to­mik xd
Poz­dra­wiam milutko. 

Cza­sami i na plat­formie wier­tniczej znaj­do­wała zat­rudnienie. ;)
Cieszę się, że za­cieka­wiłem.
Miłego dnia Wam życzę. :) 

no nic, ja znam jej imię. 

Jak to nie... :) wygląda łzą zza roz­bi­tej szy­by, taką ma prace. 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność