Indywidualność to brak przywiązania [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 14 opinii.

In­dy­widual­ność to brak przy­wiąza­nia do włas­ne­go ja.

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lipca 2019, 19:28

Też o tym myślałem, ale stwier­dziłem ,że ja to ego. 

do ego bym na­pisał
wte­dy spoko 

Wi­dać, kwes­tia in­dy­widual­na :) 

..." In­dy­widual­ność to brak przy­wiąza­nia do WI­ZERUN­KU (w oczach in­nych) włas­ne­go ja"... sa­me "przy­wiąza­nie do włas­ne­go ja" jest jed­nak ważne w indywidualizmie...

;-) 

Jest spo­ra różni­ca po­między bra­kiem przy­wiąza­nia a by­ciem po­mimo, w szczególności w gra­nicach umysłu. 

Raczej umiejętności by­cia w pomimo. 

Żegnam 

Dziękuję Pa­nu, jed­nocześnie kończę tę be­zowocną wy­mianę opi­nii. Prof.dr WA­LINA Fandango 

Proszę so­bie nie schlebiać. 

Jes­tem wy­rozu­miała, proszę się nie mar­twić. Mam na głowie rzeczy wiel­kiej wa­gi i nie za­mie­rzam pra­cowac u pod­staw w do­dat­ku pro pub­li­co bo­no. Ser­decznie Pa­na poz­dra­wiam. Z wy­raza­mi naj­wyższe­go sza­cun­ku Prof. dr WA­LINA Fandango 

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:56tallea sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:51Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:48tallea sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mają co­raz większe [...]