F63,9 dotkniętym tą jednostką chorobową [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

F63,9

dot­kniętym tą jed­nos­tką cho­robową życzę na­sile­nia objawów
i aby ro­kowa­nia co do pow­ro­tu do zdro­wia były pe­symis­tyczne

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2019, 17:44

Miło Cię widzieć. :)
Jak naj­da­lej trzy­mać, jeśli tyl­ko nie mają bez­pośred­niego związku z cho­robą. :)) 

To się na­zywa tros­ka :)
Do­dać jeszcze można, żeby le­karzy i far­ma­ceutów z da­leka bar­dzo, wręcz myślą choćby omi­jać.
I chorować...:) 

Ela, :))))))))

Cris, wza­jem­nie, dziękuję. :))

Ka­ti, za­rażaj, za­rażaj, za­rażaj...!!!! :P:D 

mam wszys­tkie ob­ja­wy hah;-)p 

Dob­re ;)
Pozdrawiam 

Wiem... :-))) Ale to się za­wiera w tym o czym piszę.

:-))) 

Ela, nie oszu­kuj. :P
To też jest piękne. :)) 

Oj tam ma­gia i bi­cie ser­ca, to przeżytek, ja­kieś ar­chaiz­my. To ta­kie so­matyczne.
Pew­ność, głębia wszys­tkiego co nas do­tyczy, spokój, poczu­cie, że osiągnęło się kres ocze­kiwań i dążeń...
Piękne to jest.
O, to jest to... :-))) 

Ty tyl­ko o tych... trze­ciorzędo­wych cechach płciowych, a gdzie ma­gia, poez­ja, szyb­sze bi­cie ser­ca?... :P 

a ja tam nie wierzę w miłość. Nie ma cze­goś ta­kiego. Jest tyl­ko obopólny in­te­res ;) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]