dotykam wzrokiem ślepym twarzy [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 14 opinii.


do­tykam wzro­kiem śle­pym twarzy całkiem martwych
pos­ta­ci sza­ro-bu­rych stoi ar­mia z terakoty

tak, jak bez­no­gie dziec­ko mi­ny na pustyni
omi­jam pus­tych spoj­rzeń bez dna suche studnie
dep­czę złotem i pur­purą ko­bier­ce zaplamione
bo­so przez pychę i obłudę się przedzieram
ktoś jeszcze mi z uśmie­chem wdo­wi grosz zabiera
waląc w su­mienia me­go bęben z całej siły

do­cieram, a tam tyl­ko sztuczny anioł ki­wa głową
gdy garść sreb­rników naiw­nie rzu­ci mała ręka...

tak, że od spo­du widzę zna­ny, chiński napis
ktoś trzy­ma Graala dłońmi, w których nie ma wiary

gdzie się uk­ryłaś, Miłości no­wona­rodzo­na?

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 grudnia 2011, 01:27

Ja cza­sem czy­tam, ale niektórzy nie myślą tak szyb­ko i trud­niej im wszys­tko przychodzi. ;)
Poz­dra­wiam :) 

Dla mnie niewątpli­wie myśl… wier­sza nie czy­tam trzy ra­zy żeby od­na­leźć treść.
A tu… nie tyl­ko ludzie po­gubi­li sens i treść Bożego Na­rodze­nia, ale i kościół. Zos­tała tra­dyc­ja, przyz­wycza­jenie, op­ra­wa… a gdzie miłość?
Nikt dziś nie przyj­mie wędrow­ca, choć sta­wia dla niego talerz.

:) 

Dziękuję Mag­da­leno. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze się zas­ta­nowi, nim ją przeczy­ta. :)
Tak, to piękna od­po­wiedź... wiel­kie rzeczy od­kry­wa przed małymi, czy­niąc ich wiel­ki­mi...
Poz­dra­wiam. :) 

Niesa­mowi­ty prze­kaz...

Ale wiesz co, chy­ba mam od­po­wiedź, nies­te­ty nie są to mo­je słowa, ale pew­nej wiel­kiej choć małej ko­biety[;)] :

Boże Na­rodze­nie jest... 

Może być for­ma bez treści? W myśli? Z przyk­rością muszę się przyz­nać, że tak nie pot­ra­fię i nie będę w tym kierun­ku czy­nił postępów. :) Przy­naj­mniej za­mie­rzo­nych. ;)
Mógłbym być wzo­rem... dla osiołków oczy­wiście. :)
Dzień dobry. 

"Myśl może mieć taką, czy inną formę, a na­wet jej brak, ale nie może być bez treści... chy­ba. Tak to so­bie wy­myśliłem. :)"
Może być for­ma bez treści, treść bez for­my lub jed­no i dru­gie... ;>

I tak yes­teś upar­ty, jak osiołek :P

Dob­ra­noc, dob­ra­noc. :) 

Nie. In­ny na­cisk jest na formę, którą nie za­mie­rzam z ni­kim kon­ku­rować. Opo­wiada­nie może być bez­myślnym sto­sem faktów, choć nie mu­si ta­kie być. Wier­sz też nie mu­si za­wierać myśli, cza­sem jest tyl­ko ob­ra­zem uczuć, emoc­ji... pustki...
Myśl może mieć taką, czy inną formę, a na­wet jej brak, ale nie może być bez treści... chy­ba. Tak to so­bie wy­myśliłem. :)

Gra­tuluję roz­wo­ju, dob­ra­noc. :) 

Opo­wiada­nie też jest myślą ub­raną w słowa.
Wier­sz podobnie.
Ko­men­tarze też.

A jed­nak każda z tych rzeczy w in­nym miej­cu, nie? ;>


Się os­tatnio roz­winęłam i do­dałam coś gdzie in­dziej, to cze­mu in­ni mają się mar­no­wać. ;) 

Upar­ty yes­tem. :) 
Piszę tyl­ko tu, bo tej mo­jej pi­sani­ny nie pot­ra­fię inaczej zde­finiować, jak tyl­ko... myśli. 
Ta­kie są 
a czy ktoś w tym widzi to, czy owo
myślą są tyl­ko... ub­raną w słowo 

Nie czuję się zde­gus­to­wana. Bez­pośred­niość cenię.

Więc bez­pośred­nio, do wier­szy! ;) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk