Czy ktoś oglądał film [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

Czy ktoś oglądał film LA RE­LIGIEUSE (Za­kon­ni­ca) z 2013 ro­ku? Tam przełożona za­kochała się w swo­jej po­dopie­cznej tak bar­dzo, że stra­ciła dla niej ro­zum i osza­lała z miłości, to­tal­nie i bez pa­mięci. Miłość była nie od­wza­jem­niona.Tak bar­dzo bo­li mnie, że mam ją tyl­ko na fa­cebooku, w te­lefo­nie i na zdjęciach. Czuję, że po­woli dochodzę do po­dob­ne­go sta­nu jak przełożona Saint Eut­ro­pe, choć nasze uczu­cie jest wza­jem­ne. Kiedy wczo­raj dos­tałam ata­ku ser­ca na­pisała mi : '' Jak um­rzesz to proszę, po­ciągnij mnie za sobą. Kocham Cię strasznie i bez sen­su żyć bez Ciebie '' ... przeczy­tałam to jadąc na syg­na­le. Zro­zumiałam, że jed­na oso­ba może stać się całym twoim światem. Nie mogę przes­tać o niej myśleć na­wet na se­kundę. Po­myślałam : ' Boże, jeśli nas­tała mo­ja godzi­na to nie będę miała Ci za złe, bo Ona mnie także kocha '. I wkur­wiają mnie ci wszys­cy ludzie, którzy mówią : '' to nie ma sen­su, daj so­bie spokój z tą gówniarą '' etc... bla bla bla... To co jest między na­mi jest tyl­ko między na­mi dwoj­giem. Nie pot­ra­fię so­bie wyob­ra­zić życia bez niej. Kiedy niedaw­no zaczęło się między na­mi psuć ... miałam bar­dzo czar­ne myśli. Te­raz po­ra już zasnąć. Dob­ra­noc i szęśli­wego No­wego Ro­ku.

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2016, 04:35

he he
cho­re to jak... hm
piszesz ja­kieś pierdolamento
szu­kasz po­par­cia, ocze­kujesz pot­wier­dze­nia, przy­taki­wania itp.?

potopić
:P 

Na ra­zie więc miłość nie ra­dość, a jak miłość nie ra­dość, to atak ser­ca. A jak atak ser­ca to psycho­lodzy i psychiat­rzy są pot­rzeb­ni dro­gie Ja­Jo. No chy­ba, ze ktoś się znaj­dzie na Cy­tatach, że wyr­wie Cię z siebie prze­de wszys­tkim - piszę bo wiem. 

An­ge­lique !!!
W miłości uniesione ser­ca Wasze,
nie ma w nich ra­dości,
lecz miłość jest wiel­ka i na­wet bu­tel­ka
czy pełna czy pus­ta nie zmieni te­go stanu
miłość będzie trwać ta Wasza na wieki !

Lep­szych dni w No­wym dla Waszej miłości
MP 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]