- Byłaś w tamtym [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 5 opinii.

- Byłaś w tam­tym po­koju? Ko­wal­skiemu spo­dobała się two­ja bluzka?
- Nie wiem. Nie zwrócił uwagi.
- Niemożli­we. Może on kochający inaczej?

- Słyszałaś? Ko­wal­ski z 666 wo­li facetów.
- Po­dob­no Ko­wal­ski jest ciotą.
- Za­nieś do­kumen­ty do 666, tyl­ko uważaj, bo tam pe­dał grasuje.
- Ko­wal­ski po­noć jest pe­dofi­lem i gwałcicielem.
- Ko­wal­ski to pederasta.
- W 666 jest piekło.
- Słyszałeś? Ko­wal­ski sie­dział za gwałty na dzieciach.
- Ty, to praw­da, że Ko­wal­ski jest w ciąży?
- Wie­działaś, że Ko­wal­ski ciążę usunął?
- Po­dob­no Ko­wal­ski nie ma Wacusia.
- Mówią, że Ko­wal­ski jest pedziem i Żydem.
- Ja pi­tolę, Ko­wal­ski jest terrorystą!
- Nie chodź do Bied­ronki, Ko­wal­ski tam zagląda.
- Nie po­dawaj ręki No­wako­wi. Był z Ko­wal­skim na wycieczce.
- Po­dob­no dy­rek­tor trzy­ma te­go zboczeńca, bo mu wszys­tko donosi...

A zap­ra­cowa­ny Ko­wal­ski do­piero po połud­niu dos­trzegł bluzeczkę,
ale bał się po­der­wać dziew­czynę po­noć po dziesięciu op­reac­jach plas­tycznych, która po­dob­no ro­biła to już ze wszys­tki­mi, ma AIDS i siedem­naścioro dzieci, w tym piątkę
w drodze...

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 kwietnia 2013, 13:11

Pa­pużko, uśmie­cham się :)

Grze­gorzu, plot­kują o praw­dzi­wym człowieku ro­biąc mu krzywdę, nies­te­ty.

Star­light, cieka­wa uwa­ga. Rzeczy­wiście ig­no­ran­cja poszu­kuje pros­tej sen­sacji, często na­wet pros­tackiej, żeby zabłysnąć przed inną ignorancją.

Łukaszu, dziękuję.

Wit­ka, miło mi, dzięki.

Agnieszko, [...] — czytaj całość

Smut­ny świat 

Świet­ne ;) 

... plot­ka z plotką o plot­ce plotkują...

;-)
 

Co ro­bi plot­ka i ludzka ima­ginac­ja... proszę, pat­rzeć na po­wyższą myśl...

Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]