Biorąc jako podstawę rozumowania [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 11 opinii.

Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania Bib­lię i dop­ra­wiając ją his­to­rią (np. re­for­macji w Euro­pie) można dojść do jed­ne­go wnios­ku: nie ma ta­kiej op­cji, żeby tworzyć kastę kapłanów, wy­nosić ich po­nad zwykłych ludzi, i żeby skończyło się to dob­rze. Zaw­sze się to skończy koszmarną pa­tolo­gią. Bo mu­si. Ludzie nie są w sta­nie być czym­kolwiek in­nym niż ludzie.
Kościół nig­dy się nie zre­for­mu­je. Bo to tyl­ko in­sty­tuc­ja, która dos­tar­cza wam to, cze­go od nich żąda­cie. To wy klęka­cie przed ludźmi, to wy wy­maga­cie od nich rzeczy niemożli­wych, to wy od­da­jecie im boską część, której żaden człowiek nie po­winien da­wać dru­giemu człowieko­wi. I oburza­cie się te­raz, że korzys­tają z te­go, co od was dostali?

Po­ważnie, spodziewa­liście się, że jak mężczyz­na ubie­rze czarną su­kienkę, to mu od te­go przes­ta­nie działać pe­nis? Że jak mu się po­wie, że brak żony jest święty, to mu hor­mo­ny się zmienią w wodę święconą? I że jak się połączą w lo­jalną, chro­niącą się, wpływową ma­fię, to nie będą z te­go korzys­tać?

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2019, 07:30

„Kiedy bis­kup prze­mawia, na­wet Chrys­tus mu­si milczeć”

https://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/kiedy-biskup-przemawia-nawet-chrystus-musi-milczec-koszmar-seminariow/bcbmtyh 

aaa to też..
wrażenie mam, że oni tam już w po­zyc­ji ho­ryzon­talnej, my tu­taj wciąż na czwo­raka, gdyż co kil­ka­naście lat budzi­my się z ręką w nocniku.. 

Miałem na myśli raczej, że ominęły nas set­ki lat doświad­czeń, przez które przeszła zachod­nia Europa 

Czyżby Po­lacy, to był ta­ki naród, które­mu łat­wo coś wmówić ? 

W Pol­sce, jak to ktoś w In­terne­cie zauważył, nig­dy nie było wo­jen re­ligij­nych, re­for­macji, re­woluc­ji, skutków nac­jo­naliz­mu, ja­koś tak te wszys­tkie rzeczy przechodziły bo­kiem i nas omi­jały, stąd u nas tak duże przy­wiąza­nie do KK i nie wiem co mu­siało by się stać by to się zmieniło 

Słusznie. Bra­ma jest jed­na. "Kto by między wa­mi chciał stać się wiel­kim, niech będzie waszym sługą." Coś się zmieniło od czasów, kiedy zos­tało na­pisa­ne Mt, 23, 1-12 ?
Władza, zaszczy­ty, bo­gac­twa... kuszą.
KK w [...] — czytaj całość

Strasze­niem ludzi od wieków KK i in­ne kościoły trzy­mają swoich wier­nych przy so­bie. Myślę że w KK zos­taną ci naj­bar­dziej po­dat­ni na ma­nipu­lację i manipulanci 

szpieku, oba­wiam się, że jeśli jak piszesz "kościół ka­tolic­ki się nie zmieni" , to w świet­le os­tatnich wy­darzeń i prob­le­mu ze zro­zumieniem pew­ne­go fil­mu, kościół ten do­kona naj­bar­dziej spek­ta­kular­ne­go strzału we własne [...] — czytaj całość

Jeśli chodzi o re­ligię (nie wiarę)... to w Pol­sce jak w le­sie. Nies­te­ty. Już zu­pełnie po­mijając fakt, że kon­sty­tuc­ja po­win­na gwa­ran­to­wać państwu świec­ki status. 

Pa­pież Fran­ciszek sta­ra się nie być "świętym", co niektórym świec­kim wier­nym się nie podoba...
Nie widzę szans by Kościół Ka­tolic­ki się zmienił, bo naj­pierw mu­sieli­by zmienić po­dejście wier­ni.... W Bib­lii na początku Iz­rael nie miał króla, świąty­ni i kas­ty kapłanów. To na prośbę lu­du JHW us­ta­nowił im króla Saula 

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]