Biorąc jako podstawę rozumowania [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 7 opinii.

Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania Bib­lię i dop­ra­wiając ją his­to­rią (np. re­for­macji w Euro­pie) można dojść do jed­ne­go wnios­ku: nie ma ta­kiej op­cji, żeby tworzyć kastę kapłanów, wy­nosić ich po­nad zwykłych ludzi, i żeby skończyło się to dob­rze. Zaw­sze się to skończy koszmarną pa­tolo­gią. Bo mu­si. Ludzie nie są w sta­nie być czym­kolwiek in­nym niż ludzie.
Kościół nig­dy się nie zre­for­mu­je. Bo to tyl­ko in­sty­tuc­ja, która dos­tar­cza wam to, cze­go od nich żąda­cie. To wy klęka­cie przed ludźmi, to wy wy­maga­cie od nich rzeczy niemożli­wych, to wy od­da­jecie im boską część, której żaden człowiek nie po­winien da­wać dru­giemu człowieko­wi. I oburza­cie się te­raz, że korzys­tają z te­go, co od was dostali?

Po­ważnie, spodziewa­liście się, że jak mężczyz­na ubie­rze czarną su­kienkę, to mu od te­go przes­ta­nie działać pe­nis? Że jak mu się po­wie, że brak żony jest święty, to mu hor­mo­ny się zmienią w wodę święconą? I że jak się połączą w lo­jalną, chro­niącą się, wpływową ma­fię, to nie będą z te­go korzys­tać?

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2019, 07:30

W Pol­sce, jak to ktoś w In­terne­cie zauważył, nig­dy nie było wo­jen re­ligij­nych, re­for­macji, re­woluc­ji, skutków nac­jo­naliz­mu, ja­koś tak te wszys­tkie rzeczy przechodziły bo­kiem i nas omi­jały, stąd u nas tak duże przy­wiąza­nie do KK i nie wiem co mu­siało by się stać by to się zmieniło 

Słusznie. Bra­ma jest jed­na. "Kto by między wa­mi chciał stać się wiel­kim, niech będzie waszym sługą." Coś się zmieniło od czasów, kiedy zos­tało na­pisa­ne Mt, 23, 1-12 ?
Władza, zaszczy­ty, bo­gac­twa... kuszą.
KK w [...] — czytaj całość

Strasze­niem ludzi od wieków KK i in­ne kościoły trzy­mają swoich wier­nych przy so­bie. Myślę że w KK zos­taną ci naj­bar­dziej po­dat­ni na ma­nipu­lację i manipulanci 

szpieku, oba­wiam się, że jeśli jak piszesz "kościół ka­tolic­ki się nie zmieni" , to w świet­le os­tatnich wy­darzeń i prob­le­mu ze zro­zumieniem pew­ne­go fil­mu, kościół ten do­kona naj­bar­dziej spek­ta­kular­ne­go strzału we własne [...] — czytaj całość

Jeśli chodzi o re­ligię (nie wiarę)... to w Pol­sce jak w le­sie. Nies­te­ty. Już zu­pełnie po­mijając fakt, że kon­sty­tuc­ja po­win­na gwa­ran­to­wać państwu świec­ki status. 

Pa­pież Fran­ciszek sta­ra się nie być "świętym", co niektórym świec­kim wier­nym się nie podoba...
Nie widzę szans by Kościół Ka­tolic­ki się zmienił, bo naj­pierw mu­sieli­by zmienić po­dejście wier­ni.... W Bib­lii na początku Iz­rael nie miał króla, świąty­ni i kas­ty kapłanów. To na prośbę lu­du JHW us­ta­nowił im króla Saula 

Wiesz...uśmie­chnęła mnie ta dru­ga część...i w ogóle to wszys­tko jets dla mnie kos­miczne...Ma­my XXI wiek, a ludzie wierzą w królów i królo­we, od­dają cześć in­nym jak­by mieli ja­kieś spec­jalne DNA. I nie [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]