Akceptować myśl, że istnieje [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 9 opinii.

Ak­cepto­wać myśl, że is­tnieje w człowieku ten rodzaj mądrości, która, cho­ciaż płynie z człowieka, wca­le do niego nie na­leży i po­zos­ta­je by­tem nieza­leżnym, to każde­go dnia ak­cepto­wać zarówno własną ułom­ność jak i roz­wi­jać w so­bie uf­ność względem rzeczy mających ho­ryzont większy, niż małos­tko­we, up­rzedze­nie i mniema­nie o sa­mym so­bie.

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lipca 2019, 20:34

Może być :) 

Ja w za­sadzie też jes­tem szcze­ra i raczej nie zgadzam się że schematami.

Nie wiem co mi się dzi­siaj stało.:)

Faj­ne masz przypadłości. 

Nie, ja sta­ram się... szcze­ry, cho­ciaż szcze­ry to też niedob­re ok­reśle­nie. Po­za tym, na­wet jeśli mam wrażenie al­bo wiem, że będę źle odeb­ra­ny, to fak­tycznie, z jed­nej stro­ny przyz­wycza­jenie do zwrotów, z [...] — czytaj całość

A nie ma spra­wy cze­piają się :)

Nie masz cza­sem tak, że piszesz al­bo mówisz coś i wiesz że so­bie przeczysz ale mówisz tak bo jed­nak le­piej będziesz zro­zumiany? W sen­sie tak duże znacze­nie jest przy­pisa­ne do niektórych zwrotów, że na­wet nie próbuję ich zmieniać. 

Luz, ja się lu­bię cze­piać, bo mam z te­go sa­tys­fak­cję, ta­kich chochlik ze mnie :P
a sko­ro mówiłaś, że szu­kasz słów, to pew­nie też w kon­tekście szu­kania, dob­rze cza­sem zwrócić uwagę na sto­sowa­ne słowa, ich od­po­wied­ność, czy powód użycia 

Oczy­wiście, że tak, użycie słowa myślę jest tyl­ko zwycza­jowe. Chciałam wy­razić, że ta­kie myśli krążą, i je wyczu­wam, ale nie układają się. jeszcze w nic do przyjęcia. 

W kon­tekście te­go co na­pisałaś, teore­tycznie, wychodzi na to, że jest to niemożli­we, sko­ro jes­teśmy tyl­ko nośni­kiem. Może to nie kwes­tia wy­myśla­nia a ot­wartości i umiejętność przyj­mo­wania treści? 

Od ja­kiegoś cza­su myślę jak na­pisać krótki afo­ryzm o tym że myśli nie są mo­je. Że człowiek, świado­mość to tyl­ko nośnik a nie źródło. 

Bar­dzo doj­rzała myśl, z pierwiastkiem... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty