rozchylić trawę znaleźć tam krople [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 12 opinii.

roz­chy­lić trawę
zna­leźć tam krop­le rosy
ra­dość dzieciaka

haiku
zebrał 4 fiszki • 20 czerwca 2019, 20:50

A może się za­lał w trupa... 

Taaak, na zakłama­nie też nie ma rady.
Bied­ne dzieci zakłama­nych ma­tek...
Mar­cin ma rację, a ta­ka zmiana już wyk­lucza in­ne znacze­nie tek­stu, o co Ci właśnie chodziło, a te­raz bez­czel­nie zaprzeczasz. 

nie ob­rażaj Artura

w tekście był ro­bak i w tekście zdechł 

Na Twoją śle­potę nic nie poradzę. 

Zmieniło i dob­rze wiesz, te­raz nie ma już miej­sca na inną interpretację...
A szkoda.
Poz­dra­wiam. :) 

Nic się nie zmieniło.
To tyl­ko cień uj­rzał dzień 

zauważyłem

wi­docznie za­leży jej na ka­sio­rze al­bo roz­poczęła let­nią kam­pa­nię je­sienną którejś z par­tii z którą sympatyzuje

była ko­bietą, te­raz pew­nie jest już członkiem 

Było faj­niej, ale trud­no, Autor­ka zmieniła... 

mnie się ko­jarzy z 500 plus 

Zaw­sze było można, tyl­ko czas był nieogarnięty.
Z mo­jej stro­ny to tyl­ko żart, a haiku mi się podoba.
Miłego dnia. :)) 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]