NA MARTYNKI I [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Trzy fraszki na profesje

NA "MAR­TYNKI" I SPE­CYFICZNE DZIAŁY KADR

Za­powiadała się ka­riera, ale pod biur­kiem zmarła
I wca­le nie dla­tego, że gardło so­bie zdarła,
Lecz nastąpiła złego lo­su fa­tal­na skucha,
Bo w zap­ra­cowa­ne us­ta wle­ciała mucha.
Dziew­czy­na się na amen zakrztusiła,
Po chwi­li pod biur­kiem święte­mu niebo czyniła.
A wcześniej krew tak krwiście wszędy bryzła,
Dziew­czy­na w szo­ku ka­wałek ciała odgryzła.
Zos­tało na wieki wieków w us­tach "Mar­tynki" ciało,
Co o wszys­tkich ka­rierach w fir­mie decydowało.
No­wym pre­zesem gej - wie­szczą z sar­kazmem dzwony,
Ka­rierę więc te­raz ro­bi się od całkiem in­nej strony.
Spra­wied­li­wości era dla wszys­tkich nas­tała bliźnich,
Bar­dziej do ka­riery ja­koś lgną też mężczyźni.

NA PE­WIEN SZCZEGÓLNY RODZAJ PROFESJI

Ich żywot nie jest jakąś... na pew­no nie jest nędzą,
Więc kochają, tańczą, wier­sze klecą i o tak! Pędzą!!!
A jak piszą to w pro­zie i poez­ji jeńców nie biorą,
Krótko pisząc i do­bit­nie, no się nie certolą!!!
Os­trzy i do­sad­ni jak Sok­ra­tes i pro­rocy biblijni,
Są w jed­nym - bra­cia ren­ciści i eme­ryci policyjni!

NA PTA­KI CO NIE ODLATUJĄ

A jest w pro­fes­jach jeszcze coś tak szczególnego,
Jak mat­ka sy­na czterdziestokilkuletniego!!!
Ma­ma nie poz­wo­li zbliżyć się doń żad­nej kobiecie,
Ona mu go­tuje i rentę na wi­no od­da­je prze­cie.

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2019, 07:07
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]