Czy to jest jego [...] – Meron

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Meron — zgromadziliśmy 38 opinii.

Wina

Czy to jest je­go wina,
że daw­no nie czyścił ko­mina ?
czyścik mu sadzą zap­chało, tu i ówdzie zardzewiało
a na je­go chuć, to i wiag­ry było mało
Czy to jest je­go wina,
że żad­na mu z koszy­ka ma­lin dać nie chciała dziewczyna
toć i z des­pe­rac­ji do płci po­dob­nej się gotuje
a nuż he­moroidy znikną, jak mu to i owo pomasuje
Czy to jest je­go wina,
że za­miast być młodym gniew­nym ginekologiem
przyszło mu być ino sta­rym " paździeżolo­giem " ?
że za­miast podzi­wiać pejzaże między zgrab­ny­mi udami
mo­cuje się bi­dok z wyk­rzy­wiony­mi paździeźami.


ps " paździeżolog " neolo­gizm za­pożyczo­ny od jed­ne­go z użyt­kowników te­go por­ta­lu.

fraszka
zebrała 33 fiszki • 23 kwietnia 2017, 23:28

:)) 

~smog
ty bredzisz czy zno­wu wy­miotu­jesz napaleńcu 

wdech, cho­ry strzępie ludzki... ja z ni­kogo nie ro­bię idioty, ni­kogo nie po­niżam. Ludzi skrom­nych i kul­tu­ral­nych zaw­sze sza­nuję, bez względu na to, czy lu­bią mnie i czy im się po­doba to, [...] — czytaj całość

grunt to czy­tać od początku do końca
i nie ziewać

a cy­tato­wa in­kwi­zyc­ja już nudzi 

grunt to czy­tać od początku do końca
i nie ziewać

a cy­ta­to­wa in­kwi­zyc­ja już nudzi 

człowiek jak myśli(wy)
bie­rze życie
uczta - jak rachunek

pos­trze­lone gwiaz­dy o płyt­kiej głębi os­trości - kantem
za­mykają usta
ra­niąc siebie

jak te­raz sam widzisz... ważne spra­wy, zaw­sze brzmią jak komunikat 

Nikt tu nie jest za karę. 

hm?
nie rozśmie­szaj mnie proszę
jeżeli ja wg. ciebie, po­padam jak mówisz w paranoję
to znaczy że nie wiesz kto tu trzy­ma kierow­nicę... ty­pu -me­ron i je­mu podobni 

Po­padasz w pa­ranoję wdechu.
Joj­dasz i jojdasz. 

~smo­geju, za­dymia­rzu, za­wijaczu gum­na w pa­pierek by było cacy
i pot­rze­bujesz używać do te­go trzech przygłupias­tych głów?

mówię jak jest, a nie jak ty chcesz by wszys­cy myśleli
nie od dziś, ba­wisz się - bo [...] — czytaj całość

wdech

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi