W filmie Romana Polańskiego [...] – Lola Lola

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Lola Lola — zgromadziliśmy 1 opinia.

Mała rzecz

W fil­mie Ro­mana Po­lańskiego "Pianis­ta" jest po­ruszająca sce­na, gdy rodzi­na pianis­ty - Władysława Szpil­ma­na dzieli się na Um­schlag­platzu cu­kier­keim irys­kiem. Cu­kier­ki roz­no­sił do sprze­dania chłopiec. Kiedy se­nior rodzi­ny pro­si do siebie chłop­ca, py­ta się, ile kosztu­je cu­kierek. Chłopiec wy­powiada hor­rendal­nie wy­soką cenę. Oj­ciec z oburze­niem od­po­wiada, że ta­ka wy­soka ce­na za ta­ki mały cu­kierek. No i po co mu w ogóle te pieniądze? W tej ich sy­tuac­ji? Cu­kierek zos­ta­je za­kupiony i pok­ro­jony na sześć osób. Każdy dos­ta­je swoją część. To os­tatni wspólny po­siłek rodzi­ny Szpil­manów. Za chwilę zos­taną wy­wiezieni do obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go. Po­zos­ta­nie tyl­ko Władysław. Na pew­no do Hit­le­ra nie doszły słuchy o dziele­niu się cu­kier­kiem przez sześciooso­bową rodzinę na pla­cu przeładun­ko­wym. Ta­kie rzeczy działy się w cza­sie woj­ny. Małe dziele­nie się wszys­tkim. Tu­taj cała egzys­ten­cja sku­piła się na małym cu­kier­ku. Życie zos­tało skur­czo­ne do te­go sma­kołyku. Je­dyna dob­ra rzecz w tej woj­nie. Na ta­cy po­dany cu­kierek. Woj­na też była po­dana jak na ta­cy. Czy się chciało, czy nie, mu­siało się ją przyjąć. Z tym tyl­ko, że mały cu­kierek był czymś dob­rym, na­tomiast wiel­ka woj­na - czymś złym. Ta­kich sma­kołyków - dob­ro­ci było wiele. W tej woj­nie zwykły cu­kierek był tar­czą prze­ciw włóczni złego. Ta­kie od­ruchy is­tniały. Od­ruchy dob­ro­ci. Dob­roć roz­wi­jana z pa­pier­ka, uk­ry­ta pod nim. Wychodziła na wie­rzch. Cu­kierek ja­ko er­satz, na­mias­tka małego dob­ra, zjed­noczyła rodzinę. Na ten je­den mo­ment. Os­tatni mo­ment. Hit­ler nie wie­dział o tym dziele­niu się dob­rem. Ta­kie małe rzeczy do niego nie do­cierały. Nie słyszał o małym irys­ku dzielo­nym na pla­cu przeładun­ko­wym. Że ta­kie małe dob­ro jed­nak w wiel­kiej woj­nie is­tniało. Niem­cy mog­li ro­bić wszys­tko w sto­sun­ku do "pod­ludzi", ale nie mog­li zab­rać ta­kiego małego od­ruchu, ja­kim było właśnie dziele­nie się słodyczem. Ta­ki mały gest, a zjed­noczył w dob­ro­ci swej blis­kich so­bie ludzi. Dob­ra rzecz nie mu­si być wszakże wiel­ka, można pop­rzes­tać na małym. Na­wet jeśli jest to mała rzecz dzielo­na na wielu.

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 kwietnia 2019, 18:08

Twój tek­st odeb­rałem ja­ko pro­test prze­ciw­ko straj­ko­wi nau­czy­cieli, bo rząd cu­kierek podzielił, choć szko­da, że nie zro­bił te­go wo­bec całej budżeto­wi. Żal też i w su­mie gniew, że cały ta­lerz cu­kierków dos­tają czlon­ko­wie rad nadzor­czych państwo­wych spółek i Mar­tynki w Ban­ku Narodowym 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat