Film Alice Rochewacher, to [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

SZCZĘŚLIWY LAZZARO(recenzja filmu)

Film Ali­ce Roche­wacher, to prze­de wszys­tkim przy­powieść o czys­tym be­zin­te­resow­nym dob­ru w człowieku, uczyn­ności, które to jed­nak są od­rzu­cane przez ludzi na każdym eta­pie życie i przez wszys­tkie ludzkie sta­ny i kas­ty, a zastępo­wane chci­wością i na­zywa­ne głupotą. Bo­hater fil­mu człowiek wy­daje się aż do śmie­szności poczci­wy nie zmienia się i nie starze­je. Po­zos­ta­li bo­hate­rowie fil­mu spo­tykają go w różnych eta­pach swo­jego życia i nig­dy nie przyj­mują go do siebie, zaw­sze go wy­korzys­tają i porzucą. Ka­pital­na me­tafo­ra dzi­siej­sze­go człowieka, a Lazza­ro per­so­nifi­kac­ja dob­ra, które uważa się dzi­siaj za naiw­ność. Re­wela­cyj­ny więc sce­nariusz włos­ko-niemiec­kiej reżyser­ki, nag­rodzo­ny złotą palmą w Caen. Jeszcze film mówi o tym, że całko­wicie upadła wiara ludzi w dob­roć ludzką. Mar­ki­za w pew­nym mo­men­cie mówi do swo­jego eko­noma - człowieka od czar­nej ro­boty - my wy­korzys­tu­jemy społeczność wios­ki, oni wy­korzys­tują Lazza­ro. Eko­nom py­ta i stwier­dza,że on nie wy­korzys­tu­je ni­kogo. Na to mar­ki­za od­po­wiada mu, że to jest nie możli­we. Po­rażający dialog, ale jakże praw­dzi­wy, więc całe to dzi­siej­sze ględze­nie o hu­maniźmie na przykład przy tzw. uchodźcach, to kłamstwo.

Ko­lejną wielką prze­nośnią fil­mu są mie­szkańcy tej wios­ki. Żyją nie wiele pra­cując, za nic nie od­po­wiadając, całe życie or­ga­nizu­je im mar­ki­za. Ta­ka jest współczes­na ludzkość. Wszys­tko ma po­dane na ta­cy. W za­mian ma się tyl­ko nie wychy­lać. To ta­ki ob­raz na przykład współczes­nej Pol­ski. Pra­wo i Spra­wied­li­wość roz­da­je pieniądze tych co pra­cują i mówi - płodźcie i wycho­wuj­cie dzieci, nie myślcie, zos­tawcie swój los nam, bo my wiemy le­piej co wam trze­ba. Czy 880 złotych wys­tar­czy za głos eme­ryta na ich kan­dy­data do euro­par­lmen­tu? O tym jest film "Szczęśli­wy Lazzaro".

Pe­wien chłopak i pew­na dziew­czy­na chcą się wyr­wać z wios­ki do mias­ta, ale na­poty­kają opór eko­noma i sa­mych mie­szkańców. Chłopak re­zyg­nu­je. To też sym­bol te­go, że mężczyźxni dzi­siaj nie mają po pros­tu jaj i są za­leżni od ma­my naj­częściej. Sym­bol te­go, że auto­ryte­ty sys­te­mu żądają od nas abyśmy z każdą de­cyzją zwra­cali się do nich o zaak­cepto­wanie jej. To sym­bol op­re­syj­ności dzi­siej­szych urzędników, niek­reatyw­ności dzi­siej­szych ma­tur, w których nie ma miej­sca na JA. Chcesz wy­dać książkę, to mu­sisz na­pisać pod dyk­tando re­cenzen­ta czy­li cenzo­ra. Uczes­tniczysz w stro­nie li­terac­kiej na fb, mu­sisz zaak­cepto­wać op­re­syj­ne pop­rawne re­gula­miny. Piszesz na CY­TATACH, to mu­sisz nie używać wul­ga­ryzmów, bo dzieci gos­po­dyni do­mowej z Poz­na­nia mogłyby poz­nać prawdę o rzeczy­wis­tym świecie.

W końcu ta społeczność przy­pad­kiem zos­ta­je uwol­niona przez ka­rabi­nierów i puszczo­na wol­no, ale boją się przek­roczyć rzekę, w której jest wodę po kos­tki. Ta­ki jest współczes­ny człowiek. Ma podążać dro­gami wyz­naczo­nymi mu przez sys­tem edu­kac­ji i ry­nek pra­cy. I nie jest nau­czo­ny być od­ważnym, szu­kać po­mysłu na siebie, bo sko­ro na­wet nie reali­zuje za­sad sys­te­mu, to dos­ta­je ja­ko nieza­rad­ny życiowo rentę. Zresztą sys­tem zro­bi wszys­tko, aby człowieko­wi z po­mysłem za­pał za­raz zga­sić i tak nap­rawdę nielicznym uda­je się wy­bić, a jak się im uda, to muszą działać w ra­mach sys­te­mu i być chci­wymi oraz po­niżać ludzi, których spot­kają w życiu.In­nych możli­wości współczes­na ludzkość nie da­je. Czy to re­ligia, czy państwo, czy ra­zem wzięte te in­sty­tuc­je, to zaw­sze chodzi w nich o zniewo­lenie człowieka. Człowiek ta­ki po pros­tu jest - zły i nie po­mogą ko­muny hip­pi­sow­skie, bo zaw­sze ktoś chce no­sić głowę po­nad głowa­mi.

Tan­cerdi, przed­sta­wiciel młode­go zbzi­kowa­nego es­tabliszmen­tu - elit ludzkości. Czy­li ludzi gnuśnych, bez­reflek­syjnych,to­tal­nie znudzo­nych życiem. Lazza­ro, czy­li dob­ro, je­go możli­wości, spo­tykają go na różnych eta­pach życia, ale nie jest w sta­nie go zro­zumieć i przyjąć. Fałsz, złodziej­stwo po­ciągają go bar­dziej.

Ludzie z wios­ki po la­tach? Nie od­na­leźli się we współczes­nym świecie. Żyją na mar­gi­nesie ludzkości. Kom­plet­nie nie dos­trze­gając możli­wości wol­ne­go świata, które sce­narzys­tka zno­wu przed­sta­wiła poetyc­ko, czy­li za po­mocą ziół rosnących wokół ich koczo­wis­ka i z których można zro­bić różne wspa­niałe rzeczy do jedze­nia. A z dru­giej stro­ny jest za­raz blo­kada tych możli­wości, bo żeby móc czymś han­dlo­wać, to sys­tem wy­maga cer­ty­fika­tu wy­dane­go przez swoich niewol­ników i koło się za­myka.Oni są zbyt le­niwi, aby spros­tać sys­te­mowi, więc żyją w je­go ryn­szto­ku, staczając się co­raz bar­dziej, aż pew­nie szczęśli­wi będą, kiedy sys­tem za ich pro­ceder umieści ich w więzieniu, bo tam na pew­no się od­najdą w pros­tych za­sadach niewo­li, która jed­nak da­je jeść i nic pra­wie nie wymaga.

Piękna i mądra poez­ja, uka­zana za po­mocą ob­razów i mo­men­ta­mi cud­nych ob­razów. Ta ziemia, która nas żywi, na­wet wte­dy, gdy spec­jalnie nie sieje­my. Nie mu­simy spec­jalnie siać, by jak w przy­powied­ni ewan­ge­licznej być sy­tymi i żyć pięknie. Wys­tar­czy od­rzu­cić, co niepot­rzeb­ne i cie­szyć się na­turą, a przy­naj­mniej mieć skra­wek swo­jego miej­sca na ziemi, w którym jes­teśmy sobą, bo w świecie sys­te­mu nie da się żyć nie zakładając ma­sek, nie la­wirując, nie omi­jając praw­dy. Cóż, prawdę trze­ba zacho­wać so­bie i opo­wie­dzieć o niej wil­kom, niedźwie­dziom, je­lenim, bażan­tom i jak się uda, to tej dru­giej oso­bie - ko­biecie, mężczyźnie, ale też tyl­ko gdzieś na bez­drożu, tak, aby nie usłyszał in­ny człowiek i nie do­niósł systemowi.

Bar­dzo po­lecam ten film. Bo­les­ne lus­tro, ale trze­ba się w nim przej­rzeć. Py­tanie tyl­ko ilu z nas jest w sta­nie zro­zumieć film? Po edu­kac­ji i wier­nym życiu według "ścieżek zdro­wia" sys­te­mu na­wet pro­fesor może mieć trud­ności hi hi.

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 11:19

Ja się przyz­wyczaiłem :) I chy­ba się do mnie przyz­wyczaili, choć szko­da ich mil­cze­nia, bo nie tu­taj aku­rat nie jest złotem. 

cześć ta­lent, than­ks za recenzję

spa­dam, bo mam tu tyl­ko ry­zykow­ne i og­ra­niczo­ne widze­nia z użytkownikami 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat