Jestem tu zupełnie sama, tylko [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

ALICJA

Jes­tem tu zu­pełnie sama,
tyl­ko ma­ma ukochana,
którą bar­dzo mieć bym chciała
może oca­lić mnie.

Wiem, że Ona gdzieś istnieje
i nie wstydzę się być gejem.
Od­dam Ci się bezpowrotnie,
tyl­ko po­kochaj mnie.

Drżeć chcę kiedy spoj­rzysz na mnie.
Błagam Cię, bo jes­tem na dnie
abyś ja­kimś pięknym cudem
od­na­lazła mnie.

Bądź mą je­dyną lesbijką,
tyl­ko Ty i zaw­sze tylko,
zer­wij ze mnie ciu­chy ciemne
i uka­raj mnie.

Nie chcę sa­ma tu umierać!
Wiem, to miej­sce mnie pożera.
Tyl­ko ktoś, kto mnie stąd wyrwie
śmierć odpędzi precz.

Od­dam Ci me pier­si młode,
no­gi na­gie me rozłożę,
w ucho szepnę ' O mój Boże '
gdy się wto­pisz w mnie.

Język mój w twych war­gach schować
kiedy do snu się ułożysz
i do ra­na, ma kochana
pragnę li­zać Cię.

źle być samą, ja chcę mamy!
I ten koszmar przerąbany
mnie opuści gdy w twym biuście
us­ta uśpię me.

Wiesz, ja kiedyś byłam w Gdyni...
Chcę stąd uciec do Bogini,
co mnie w łożu swym nad morzem
zkocha, gwałcąc mnie.

Czuję w kościach, no­wa Alice,
że ty możesz mnie ocalić.
Jes­tem skłon­na by stąd uciec,
przyl­gnąć w ser­ce twe.

Jak wyglądasz i kim jesteś?
Wczo­raj bar­dzo pięknym gestem
trochę z dołku mnie wyciągłaś,
po­cie­szając mnie.

Jest dla Ciebie ten erotyk,
bo nie może złym być dotyk
ko­goś kto na­pisał do mnie
śliczne słowa te.

* Dla Alic­ji Slob * 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 27 października 2015, 12:33

zdol­na bes­tia... i nie umieraj mi tu! 

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Pod­niecił się Piotrek? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]