Zostawiłem kilka kartek z [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Zos­ta­wiłem kil­ka kar­tek z wier­sza­mi na pa­rape­cie, obok do­niczki. Po­mie­szcze­nie usy­tuowa­ne od stro­ny połud­nia dob­rze naświet­lo­ne, chętnie chłonęło światło dnia. Przez chwilę myślałem nad tym, aby zwinąć kar­tki w ru­lonik i pow­sadzać je do ziemi w do­niczce. Miałem nadzieję, że w ten sposób może coś wy­rośnie z wier­sz. Może na­wet nie chodziło o wier­sze a o sa­me słowa, które tam umieściłem. Da­lej żywię tą nadzieję, że są słowa i to­warzyszące im sta­ny, w trak­cie których właści­wie ufor­mo­wane myśli, od­po­wied­nio zaak­cento­wane i wy­rażone, z właści­wym na­pięciem emoc­jo­nal­nym, tym właśnie na­pięciem, które łączy we mnie jaźń i świado­mość, spo­wodują, iż uda mi się zmienić coś w so­bie, coś przek­ształcić, coś wyrównać, coś wygładzić, coś in­ne­go wy­dobyć na po­wie­rzchnię, inną jeszcze rzecz całko­wicie usunąć. Wciąż żywię to nadzieję, że są słowa i to­warzyszące im sta­ny, które obej­mują człowieka od środ­ka, pot­ra­fią go wy­pełnić i do­konać me­tafi­zycznej zmiany. Nie jes­tem pe­wien, czy sam w to wierzę, że wszys­tko to kwes­tia złudzeń, dla­tego wier­sze leżą na pa­rape­cie. Kar­tki schną. Po­woli, z dnia na dzień, pa­pier żółknie i po­woli wi­dać na nim pier­wsze oz­na­ki sta­rości, cha­rak­te­rys­tyczne dla pa­pieru. Pis­mo nieco wyb­lakło, ro­gi kar­tek zaczęły się zwi­jać. Pa­pier jest co­raz bar­dziej szor­stki, suchy, co­raz głośniej sze­leści, pat­rzy na mnie dziw­nym wzro­kiem. Jak­bym oka­zał się zdrajcą. Jak­bym pos­ta­nowił dać cze­muś życie, tyl­ko po to, by pat­rzeć jak po­woli umiera, od­chodzi w za­pom­nienie, przes­ta­je is­tnieć i słuch po nim gi­nie. A gdy tak się s ta­nie, wte­dy za­kopię to wszys­tko w do­niczce.

Od pew­ne­go cza­su po­lubiłem ale­gorie.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2019, 14:25
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]