Moi Drodzy! Gorąco zapraszam Was [...] – Radziem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Radziem — zgromadziliśmy 14 opinii.

Cytaty.info v6.0.0-beta

Moi Drodzy!

Gorąco zap­raszam Was do prze­tes­to­wania pro­toty­pu ko­lej­nej odsłony stro­ny Cytaty.info:
http://beta.cytaty.info/

Jest to no­wa wer­sja naszej stro­ny, której pow­sta­nie ma za za­danie spełnić dwa cele:

1. Korzys­ta­nie z naj­now­szych techno­logii, po­nieważ obec­na stro­na jest już moc­no leciwa.
2. Zap­ro­jek­to­wanie zu­pełnie no­wego wyglądu, po­nieważ po po­nad 6 la­tach, kiedy pow­sta­wała obec­na wer­sja, zmieniły się roz­wiąza­nia i możliwości.

Chciałbym, żeby Cy­taty.in­fo były stroną użyteczną, przy­jazną nam wszys­tkim, no­woczesną i możliwą do łat­we­go roz­wi­jania. Te­raz jest to niemożli­we. Za­kończe­nie prac sza­cuję na je­sień 2019 ro­ku, czy­li już niedługo. Postępy w pra­cach możecie śledzić pod adresem:
http://beta.cytaty.info/dziennik-zmian.htm
Tam też jest lis­ta fun­kcji, które już działają - głównie wyświet­la­nie tek­stów bez in­te­rak­cji ze stroną.

Przez naj­bliższy tydzień nie będę roz­wi­jał stro­ny w wer­sji Be­ta. Jest to czas na zeb­ra­nie in­formac­ji zwrot­nej od Was, Waszych wrażeń, uwag i po­mysłów. A także nab­ra­nie dys­tansu i ener­gii przez ko­lej­ny­mi ty­god­niami pi­sania ko­du. Jeśli chcieli­byście mieć swój udział w tworze­niu ko­lej­nej wer­sji, proszę o po­zos­ta­wienie swoich prze­myśleń pod tym wpisem.

Dziękuję! :-)

dziennik
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2019, 11:14

Tyl­ko z po­wodu ce­ny 9.50,- ? 

nie ku­puje się książki z po­wodu okład­ki - czytelnik 

Wi­tam :)

Stro­na wygląda obiecująco ,wi­dać wkład pra­cy :) Przy­jem­ne dla oka :)
Jeśli można to przy­dałaby się możli­wość usu­wania sta­rych wiado­mości ,niektóre za­legają na prawdę długo ;) Zeszy­ty dla wyjątko­wych tek­stów, edyc­ja pro­filu i trochę bra­kuję cy­tatu (wier­sza itp) Dnia :)

Poz­dra­wiam i po­wodze­nia :) 

przep­raszam, ale Ve­nom Ad­nachiela mnie roz­ba­wił :D 

pri­mo: do je­sieni da­leko, dla­tego dziś up­rzej­mie proszę o umożli­wienie mi bez­pie­czne­go wejścia na str. Cytaty.info
se­cun­do: jeżeli będę miał ja­kiś sen­sowny po­mysł do­tyczący new Cy­taty.in­fo, odezwę się

dziękuję, pozdrawiam 

Ave!
Na­reszcie! :)
No­wa wer­sja wygląda bar­dzo, bar­dzo ład­nie, wi­dać wkład pra­cy, szczególnie uwzględniając czas... :)
Acz zas­ta­nawiam się, gdzie się podziać mogły założone zeszy­ty na tek­sty, które so­bie pożyczałem od użyt­kowników.
Te naj­lep­sze - [...] — czytaj całość

Witam,

Po pier­wsze cieszę się, że Wiel­ki Ad­min żyw, cały i zdro­wy, tyl­ko... był bar­dzo zajęty. :)

Po dru­gie nie ocze­kuję wo­dot­rysków i od­nośników do ma­sażu stóp, ale mówię za siebie. ;)

Po trze­cie cieszę [...] — czytaj całość

Nie mam fcb 

ład­na :) 

Dołączaj­cie do naszej fa­cebooko­wej gru­py Cy­tato­wicze, gdzie dys­kusja o pra­cach nad stroną trwa w najlepsze.
https://m.facebook.com/groups/1412366952331742?tsid=0.47405005463378824 

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]