Minęło 5 tygodni, odkąd [...] – Radziem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Radziem — zgromadziliśmy 10 opinii.

5 tygodni

Minęło 5 ty­god­ni, odkąd roz­począłem pracę nad nową wer­sją stro­ny. Przeglądam właśnie dzien­nik zmian:
http://beta.cytaty.info/dziennik-zmian.htm
i myślę, że spo­ro już za na­mi. Piszę w liczbie mno­giej, po­nieważ po­za pi­saniem trwają też tes­ty i zgłasza­nie po­mysłów. Al­bo tu­taj, al­bo na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/1412366952331742/

Naj­ważnie­sze zmiany z os­tatniego tygodnia:
- pod­stro­na z ran­kingiem tekstów,
- wróciły tek­sty dnia,
- możli­wość od­twarza­nia filmów z Youtu­be w tek­stach i w opi­sie konta.

Jeszcze trochę przed na­mi. Mam nadzieję, że no­wa wer­sja ułat­wi trwającą od lat wy­mianę myśli w ra­mach tej stro­ny! :-)

dziennik
zebrał 8 fiszek • 16 czerwca 2019, 23:20

Ok. Usu­wam i ja te głupo­ty. :) 

Opi­sy zeszytów nap­ra­wione. Dziękuję za zgłosze­nie błędu! :) 

@Aga­ta, miałem wy­jaz­do­wy weekend, ale wra­cam do prac nad nową wer­sją w tym ty­god­niu. Zacznę od nap­ra­wienia opisów zeszytów, dzięki za ma­teriał na testy!

@Ka­ti, dziękuję, za­bieram się na nap­ra­wianie opisów! :-) 

Rad­ku 'po­kutę' od­pra­wiłam. :) Znaczy pok­li­kałam nową wer­sję stro­ny, przeczy­tałam cały dzien­nik zmian, gdzie jak przy­puszczałam są też wy­mienione rzeczy których gołym okiem na stro­nie nie wi­dać. Na pew­no dużo pra­cy (i za­bawy jak znam życie :)), efekt przy­jem­ny, że stro­na zaczy­na no­wy wymiar.

Mam nadzieję, że prob­lem z zeszy­tami roz­wiąza­ny, gdy­by nie, to założyłam u siebie kil­ka pus­tych zeszytów do testów. Możecie so­bie poużywać. :) 

Po­doba mi sie no­wy wygląd stro­ny ,z jed­nym wyjątkiem do­pisy­wania nie moich opisów do­tyczących moich zeszytów,proszę to zmienić.Poz­dra­wiam :-) 

Te­raz już so­bie sa­ma 'nap­ra­wiłam'. :) 

Coś poszło nie tak, nap­ra­wię to! :) 

Pa­nie Ad­mi­nie, proszę nie do­dawać za mnie opisów moich zeszytów. Dam so­bie radę. :) 

Dlacze­go mój zeszyt na no­wej stro­nie ma ta­ki dziw­ny opis? Ja się z tym ab­so­lut­nie nie zgadzam. :) 

daję fiszkę, ko­men­tarz
zeszy­tu tyl­ko nie założę na tę okazję hehe
dob­ra ro­bota :)
poz­dra­wiam Radku 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni