Kłamstwo nie staje się [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 6 opinii.

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób.

cytat dnia z 19 czerwca 2011 roku
zebrał 323 fiszki

dosłow­nie.. :) 

Proszę o źródło - jeśli to z Wil­de'a to jak brzmiało w ory­gina­le? (w pol­skim ar­ty­kule w wi­kipe­dii jest ten cy­tat ale w an­glojęzycznym ani śla­du tak jak i w całej reszcie an­glojęzyczne­go internetu...) 

zgadzam się z Ali­cia i po­wiem więcej, bo dzi­siaj każde kłam­stwo może być prawdą i każda praw­da kłamstwem. 

Zaw­sze mnie śmieszą ludzie, którzy cy­tują ten autoiro­niczny żart, mis­trza pro­pagan­dy. :(
Na­zywaj jabłko gruszką 1000 ra­zy a i tak zjesz jabłko. 

i ta praw­da do­tyczy (nies­te­ty) także tzw. Bożego Na­rodze­nia ... Je­zus urodził się w Bet­le­jem, ale na pew­no nie 25 grud­nia, a kiedy dokład­nie, te­go nikt nie może po­wie­dzieć, bo Pis­mo Święte ta­kiej da­ty nie podaje... 

Ta­ka jest praw­da i ważne żeby o tym cza­sem nie zapominać. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć