Kłamstwo nie staje się [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 6 opinii.

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób.

cytat dnia z 19 czerwca 2011 roku
zebrał 323 fiszki

dosłow­nie.. :) 

Proszę o źródło - jeśli to z Wil­de'a to jak brzmiało w ory­gina­le? (w pol­skim ar­ty­kule w wi­kipe­dii jest ten cy­tat ale w an­glojęzycznym ani śla­du tak jak i w całej reszcie an­glojęzyczne­go internetu...) 

zgadzam się z Ali­cia i po­wiem więcej, bo dzi­siaj każde kłam­stwo może być prawdą i każda praw­da kłamstwem. 

Zaw­sze mnie śmieszą ludzie, którzy cy­tują ten autoiro­niczny żart, mis­trza pro­pagan­dy. :(
Na­zywaj jabłko gruszką 1000 ra­zy a i tak zjesz jabłko. 

i ta praw­da do­tyczy (nies­te­ty) także tzw. Bożego Na­rodze­nia ... Je­zus urodził się w Bet­le­jem, ale na pew­no nie 25 grud­nia, a kiedy dokład­nie, te­go nikt nie może po­wie­dzieć, bo Pis­mo Święte ta­kiej da­ty nie podaje... 

Ta­ka jest praw­da i ważne żeby o tym cza­sem nie zapominać. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]