Stephen King

Zgro­madzi­liśmy 116 cytatów Stephe­na Kin­ga.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

cytat dnia z 10 lipca 2010 roku

Cza­sem człowiek sądzi, że uj­rzał już dno stud­ni ludzkiej głupo­ty, ale spo­tyka ko­goś, dzięki ko­mu do­wiaduję się, że ta stud­nia nie ma jed­nak dna. 

cytat dnia z 17 października 2010 roku
zebrał 338 fiszek

Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych... Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. 

cytat dnia z 24 kwietnia 2012 roku
zebrał 322 fiszki

Myślę, że to jest naj­gor­sze. Kiedy ta­jem­ni­ca po­zos­ta­je niewy­jawiona nie z bra­ku słuchacza, lecz z bra­ku zrozumienia. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2010 roku
zebrał 296 fiszek

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz. 

cytat dnia z 10 sierpnia 2012 roku
zebrał 262 fiszki

Nie śniło jej się na­wet, że życie może nieść ty­le bólu, cho­ciaż fi­zycznie nic człowieko­wi nie dolega. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2012 roku
zebrał 202 fiszki

Na­wet dziw­na miłość jest lep­sza od bra­ku miłości. 

cytat dnia z 6 maja 2015 roku
zebrał 153 fiszki

Świat to trud­ne miej­sce. Je­mu nie za­leży. Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. [...] Świat cię nie kocha. [...] Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je. Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie, mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość i ro­bić swo­je choćby nie wiem co. 

cytat dnia z 18 lutego 2009 roku
zebrał 144 fiszki

Chy­ba właśnie po tym można poz­nać nap­rawdę sa­mot­nych ludzi... Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze... 

cytat dnia z 4 lutego 2012 roku
zebrał 124 fiszki

Może, po­myślał, nie ma cze­goś ta­kiego jak dob­rzy i źli przy­jaciele. Może są po pros­tu tyl­ko przy­jaciele, ludzie, którzy będą przy to­bie, kiedy ci coś do­lega, i po­mogą ci, byś nie czuł [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 119 fiszek

Stephen King

 
Stephen King

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

ChristineChris­ti­neTo była miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia. Siedem­nasto­let­ni Ar­nie Cun­nin­gham zo­baczył Chris­ti­ne i [...]

Joyland

LśnienieLśnienieTo je­den z naj­lep­szych współczes­nych hor­rorów. Nas­trój gro­zy i na­pięcia potęgu­je się [...]

Mi­sery

Ręka MistrzaRęka Mis­trzaNaj­lep­sza od lat książka mis­trza gro­zy Stephe­na Kin­ga! Ręka mis­trza to nie [...]

Serca AtlantydówSer­ca At­lantydówStephen King pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom pięć wyp­raw w niez­byt od­ległą przeszłość: la­ta sześćdziesiąte [...]

Sklepik z MarzeniamiSkle­pik z Marze­niamiTa­jem­niczy przy­bysz z Euro­py, Le­land Gaunt, ot­wiera w Cas­tle Rock sklep, w [...]

StukostrachyStu­kos­trachyHa­ven, idyl­liczne mias­teczko w sta­nie Maine, przeob­raża się w niebez­pie­czną pułapkę dla [...]

ToTo Der­ry to małe mias­to - na­wie­dzo­ne mias­to - w którym pew­ne­go ra­zu [...]

Wiel­ki mar­sz

Zielona milaZielo­na mi­laAk­cja po­wieści zbliżonej kli­ma­tem do głośnej no­we­li te­go sa­me­go auto­ra pt. Ska­zani [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Stephen King

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Stephen King » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

30 stycznia 2016, 19:20skrobek sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek, jeśli tyl­ko [...]

30 stycznia 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Każdy człowiek, jeśli tyl­ko [...]