Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety. 

cytat dnia z 25 stycznia 2010 roku
zebrał 546 fiszek

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny. 

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Nie bój się cieni. One świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło.

Ne­ver fear sha­dows, for sha­dows on­ly mean the­re is a light shi­ning so­mewhe­re near by. (ang.) 

cytat dnia z 17 lutego 2010 roku
zebrał 400 fiszek

Jeżeli chcesz wie­dzieć, co ma na myśli ko­bieta, nie słuchaj te­go co mówi - pat­rz na nią. 

cytat dnia z 26 stycznia 2010 roku
zebrał 377 fiszek

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób. 

cytat dnia z 19 czerwca 2011 roku
zebrał 323 fiszki

Mężczyz­na uczy­ni wszys­tko dla ko­biety, którą nieg­dyś kochał, nig­dy jed­nak nie za­kocha się w niej powtórnie. 

cytat dnia z 8 marca 2010 roku
zebrał 316 fiszek

Doświad­cze­nie – naz­wa jaką na­daje­my naszym błędom.
Ex­pe­rien­ce is the na­me that eve­ryone gi­ves to his mis­ta­kes. (ang.) 

cytat dnia z 3 lutego 2013 roku
zebrał 264 fiszki

Mężczyz­na za­kochu­je się tak, jak­by spa­dał ze schodów: to po pros­tu wypadek. 

cytat dnia z 7 stycznia 2013 roku
zebrał 213 fiszek

Zep­su­ta ko­bieta na­leży do te­go rodza­ju is­tot, których mężczyźni nig­dy nie mają dosyć.

A bad wo­man is the sort of wo­man a man ne­ver gets ti­red of. (ang.) 

cytat
zebrał 200 fiszek

Często pro­wadzę z sobą długie roz­mo­wy i jes­tem przy tym tak mądry, że cza­sami nie ro­zumiem ani jed­ne­go słowa z te­go, co mówię. 

cytat dnia z 26 listopada 2012 roku
zebrał 198 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność