Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Lon­dyn jest pełen mgły i po­ważnych ludzi. Czy mgła wyt­warza po­ważnych ludzi, czy też oni mgłę, nie wiem, ale wszys­tko to ra­zem działa mi na nerwy. 

cytat dnia z 12 czerwca 2014 roku
zebrał 53 fiszki

Uczu­cia tych, których przes­ta­liśmy kochać, są zaw­sze śmieszne. 

cytat
zebrał 52 fiszki

Mężczyźnie sa­mot­ność może do­pomóc w od­na­lezieniu siebie, ko­bietę zabija. 

cytat
zebrał 51 fiszek

Doświad­cze­nie to imię, ja­kie ludzie na­dają swym błędom. 

cytat dnia z 2 listopada 2015 roku
zebrał 51 fiszek

Śmiech nie jest wca­le złym początkiem przy­jaźni, a na pew­no jej naj­lep­szym zakończeniem. 

cytat
zebrał 49 fiszek

Bi­gamia po­lega na tym że ma się o jedną żonę za dużo. Mo­noga­mia też. 

cytat
zebrał 48 fiszek

Miłość jest po­dob­na tyl­ko do miłości, nie da się jej porównać z niczym innym. 

cytat
zebrał 48 fiszek

Uwiel­biam pros­te przy­jem­ności, to os­tatni azyl dla ludzi skomplikowanych. 

cytat dnia z 31 marca 2013 roku
zebrał 47 fiszek

Jak szczęśli­wie żyli­by niektórzy, gdy­by o spra­wy in­nych ludzi tak sa­mo mało troszczy­li się, jak o swo­je własne. 

cytat dnia z 29 grudnia 2013 roku
zebrał 46 fiszek

Tyl­ko jed­na rzecz jest gor­sza niż gdy o nas mówią, a miano­wicie, gdy o nas nie mówią.

The­re is on­ly one thing in the wor­ld wor­se than being tal­ked about, and that is not being tal­ked about. (ang.) 

cytat
zebrał 46 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność