Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Ko­biety mają wspa­niały in­styn­kt. Wszys­tko zauważają - z wyjątkiem te­go, co oczywiste. 

cytat dnia z 23 września 2015 roku
zebrał 66 fiszek

Życie jest zbyt po­ważne, by o nim po­ważnie mówić.

Li­fe is too im­portant to be ta­ken se­rious­ly. (ang.) 

cytat
zebrał 64 fiszki

Bar­dzo niebez­pie­cznie jest spot­kać ko­bietę, która nas całko­wicie ro­zumie. Kończy się to zaw­sze małżeństwem. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Miłość ko­biety uczy­ni z mężczyz­ny anioła, miłość zaś mężczyz­ny - uczy­ni z niej męczennicę. 

cytat
zebrał 60 fiszek

Is­tnieje wiele rzeczy, które po­wyrzu­cali­byśmy, gdy­by nie oba­wa, że in­ni je pozbierają. 

cytat dnia z 29 października 2013 roku
zebrał 59 fiszek

Mężczyzn możesz ana­lizo­wać, ko­biety tyl­ko podziwiać. 

cytat
zebrał 58 fiszek

Je­dynym spo­sobem poz­by­cia się po­kusy jest ule­ganie jej. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Ab­surdem jest dzielić ludzi na dob­rych lub złych. Ludzie są al­bo cza­rujący, al­bo nudni. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrał 57 fiszek

Umieć żyć to naj­rzadziej spo­tyka­na rzecz na świecie. Większość ludzi tyl­ko egzystuje. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Pe­symis­ta to ktoś, kto pos­ta­wiony przed wy­borem z dwoj­ga złego - wy­biera oba. 

cytat dnia z 1 września 2014 roku
zebrał 55 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność