Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Ideal­ny mężczyz­na po­winien zaw­sze mówić więcej, niż myśli, i zaw­sze więcej myśleć, niż mówi. 

cytat
zebrał 99 fiszek

Kochać sa­mego siebie - to początek ro­man­su na całe życie. 

cytat dnia z 22 lutego 2013 roku
zebrał 81 fiszek

Łat­wo jest naw­ra­cać in­nych, lecz bar­dzo trud­no nawrócić sa­mego siebie. 

cytat dnia z 24 maja 2014 roku
zebrał 79 fiszek

Kiedy jes­teśmy szczęśli­wi, jes­teśmy zaw­sze dob­rzy, lecz kiedy jes­teśmy dob­rzy, nie zaw­sze jes­teśmy szczęśliwi. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Do wszys­tkich ko­biet mów tak, jak­byś je kochał, a do wszys­tkich mężczyzn tak, jak­by cię nudzili. 

cytat
zebrał 74 fiszki

Naj­gor­sze, to jak się zo­rien­tu­jemy, że to co ludzie o nas ga­dają za ple­cami jest prawdziwe. 

cytat
zebrał 71 fiszek

Ko­biety na­leży kochać, lecz nie próbo­wać zrozumieć. 

cytat
zebrał 71 fiszek

Mężczyz­na może być szczęśli­wy z każdą ko­bietą, o ile tyl­ko jej nie kocha.

A man can be hap­py with any wo­man as long as he does not lo­ve her. (ang.) 

cytat
zebrał 70 fiszek

Tyl­ko płyt­cy ludzie znają siebie. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2016 roku
zebrał 69 fiszek

Gdy­by mężczyźni żeni­li się z ko­bieta­mi, na które zasługują, mieli­by bar­dzo ciężkie życie. 

cytat dnia z 9 grudnia 2015 roku
zebrał 67 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność