Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym. 

cytat dnia z 9 listopada 2013 roku
zebrał 153 fiszki

Dro­ga do praw­dy wyb­ru­kowa­na jest paradoksami. 

cytat dnia z 5 czerwca 2014 roku
zebrał 140 fiszek

Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń. 

cytat dnia z 8 marca 2009 roku
zebrał 139 fiszek

Zaw­sze prze­baczaj swoim wro­gom. Nic ich bar­dziej nie pot­ra­fi rozłościć.

Al­ways for­gi­ve your ene­mies; nothing an­noys them so much. (ang.) 

cytat dnia z 21 września 2013 roku
zebrał 133 fiszki

Lu­bię mówić o niczym. Jest to je­dyna rzecz, na której się znam. 

cytat dnia z 13 sierpnia 2012 roku
zebrał 129 fiszek

Sta­rość we wszys­tko wie­rzy. Wiek śred­ni we wszys­tko wątpi. Młodość wszys­tko wie. 

cytat dnia z 17 października 2012 roku
zebrał 119 fiszek

Każdy może współczuć cier­pieniom przy­jaciół, lecz trze­ba mieć wspa­niały cha­rak­ter, by móc cie­szyć się po­wodze­niem przyjaciela. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2014 roku
zebrał 118 fiszek

Kiedy ludzie są te­go sa­mego zda­nia co ja, mam zaw­sze wrażenie, że się pomyliłem. 

cytat dnia z 4 listopada 2015 roku
zebrał 112 fiszek

Nig­dy nie odkładam na jut­ro te­go, co mogę zro­bić pojutrze.

I ne­ver put off till to­mor­row, what I can pos­sibly put do the day af­ter. (ang.) 

cytat dnia z 2 sierpnia 2013 roku
zebrał 108 fiszek

Piękno po­dob­nie jak mądrość kocha sa­mot­nych wielbicieli. 

cytat dnia z 1 stycznia 2012 roku
zebrał 100 fiszek

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność