Małgorzata Stolarska

Zgro­madzi­liśmy 9 cytatów, których auto­rem jest Małgorza­ta Sto­lar­ska.

Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. 

cytat dnia z 16 lutego 2015 roku
zebrał 98 fiszek

Życie ma ty­le ko­lorów, ile pot­ra­fisz w nim dostrzec. 

cytat dnia z 29 stycznia 2014 roku
zebrał 58 fiszek

Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. 

cytat dnia z 25 grudnia 2016 roku
zebrał 47 fiszek

Naj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem. 

cytat dnia z 23 października 2015 roku
zebrał 27 fiszek

Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godziny. 

cytat dnia z 14 września 2017 roku
zebrał 14 fiszek

My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Wciąż udo­wad­niaj, że to Ty bar­dziej kochasz. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

23 października 2015, 19:36nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Najlepszym dla nas w [...]

23 października 2015, 10:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najlepszym dla nas w [...]

16 lutego 2015, 18:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Szczęście to ra­dość z [...]

16 lutego 2015, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście to ra­dość z [...]

16 lutego 2015, 14:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście to ra­dość z [...]

16 lutego 2015, 13:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szczęście to ra­dość z [...]

16 lutego 2015, 07:47natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście to ra­dość z [...]