Ludwig van Beethoven

Zgro­madzi­liśmy 19 cytatów Lud­wi­ga van Bee­tho­vena.

Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. 

cytat
zebrał 112 fiszek

Trze­ba być kimś, jeśli chce się uchodzić za coś. 

cytat dnia z 15 sierpnia 2010 roku
zebrał 94 fiszki

Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Bij­cie bra­wo, przy­jaciele, ko­media skończona! 

cytat
zebrał 32 fiszki

Czy­nić dob­ro, gdzie to jest możli­we, kochać wol­ność po­nad wszys­tko, nie zap­rzeć się praw­dy na­wet przed tronem! 

cytat dnia z 19 sierpnia 2016 roku
zebrał 30 fiszek

W niebie będę zno­wu słyszał. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Kom­po­zytor jest również poetą. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Pe­wien młody człowiek chciał zos­tać uczniem Bee­tho­vena. Gdy odeg­rał przed mis­trzem wyb­ra­ny utwór for­te­piano­wy, ten orzekł:

- Mu­si pan jeszcze długo grać na for­te­pianie, za­nim pan zauważy, że nic nie umie. 

cytat
zebrał 19 fiszek

Czyż nasza miłość mogłaby is­tnieć bez ofiary, bez re­zyg­nacji z prag­nienia po­siada­nia wszystkiego? 

cytat
zebrał 18 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność