Ludwig van Beethoven

Zgro­madzi­liśmy 19 cytatów Lud­wi­ga van Bee­tho­vena.

Bee­tho­ven wstąpił kiedyś do res­taurac­ji i usiadł przy sto­liku za­myślo­ny, nie zwra­cając uwa­gi na kel­ne­ra, który pod­chodził kil­ka ra­zy, żeby przyjąć zamówienie. Po godzi­nie kom­po­zytor woła kel­ne­ra i pyta:

- Ile płacę?

- Pan do­tychczas jeszcze nicze­go nie zamówił, właśnie chciałbym się spy­tać, czym mogę służyć?

- A przy­nieś pan, co chcesz, i daj mi święty spokój. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Z ser­ca - niech zno­wu do serc powraca. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Mu­zyka pot­rzebą narodów. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien!

Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.) 

cytat
zebrał 9 fiszek

Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Tak stu­ka los do wrót życia.

So pocht das Schic­ksal an die Pfor­te. (niem.) 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jeśli od­da­my życiu wszys­tkie swo­je siły, cóż nam zos­ta­nie dla te­go co szlachet­niej­sze, lepsze? 

cytat
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność