Haruki Murakami

Zgro­madzi­liśmy 64 cytaty Ha­rukiego Mu­raka­miego.

Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. 

cytat dnia z 2 lutego 2009 roku
zebrał 471 fiszek

Przy­naj­mniej słońce jest zaw­sze za darmo... 

cytat dnia z 24 czerwca 2010 roku
zebrał 216 fiszek

Śmierć nie jest prze­ciwieństwem życia, a je­go częścią. 

cytat dnia z 24 lutego 2017 roku
zebrał 83 fiszki

I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i roz­sta­niemy się. 

cytat dnia z 16 października 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Pa­mięć to coś nap­rawdę dziw­ne­go. Szuf­ladki ma wyp­cha­ne kom­plet­nie niep­rzy­dat­ny­mi, bez­sensow­ny­mi rzecza­mi. A człowiek za­pomi­na jedną po dru­giej te ważne, nap­rawdę potrzebne. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2013 roku
zebrał 70 fiszek

Niekiedy budziłem się o dru­giej, trze­ciej w no­cy i nie mogłem zasnąć. Wsta­wałem z łóżka, szedłem do kuchni i na­lewałem so­bie whis­ky. Ze szkla­neczką w ręku wpat­ry­wałem się w ciem­ny cmen­tarz po [...] — czytaj całość

cytat dnia z 17 stycznia 2012 roku
zebrał 67 fiszek

Człowiek, który ma ser­ce, nicze­go nie może stra­cić, gdziekol­wiek by się znalazł. 

cytat
zebrał 61 fiszek

Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki. 

cytat dnia z 13 września 2014 roku
zebrał 57 fiszek

Ale ludzie zaz­wyczaj nie myślą, że to, co zdarzyło się im, zdarza się wielu oso­bom. A szczególnie ci niez­byt bystrzy. 

cytat
zebrał 44 fiszki

Cieka­wość wy­ciąga z uk­ry­cia od­wagę i budzi ją. Ale w większości przy­padków cieka­wość od ra­zu zni­ka i od­wa­ga mu­si da­lej iść sa­ma. Cieka­wość przy­pomi­na we­sołego ko­legę, które­mu nie można zaufać. Pod­puści cię, ile może, po­tem w od­po­wied­nim mo­men­cie się zmy­je. A człowiek sam mu­si da­lej so­bie radzi, próbując zeb­rać się na odwagę. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Haruki Murakami

 
Haruki Murakami

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nor­we­gian Wood

O czym mówię, kiedy mówię o bieganiuO czym mówię, kiedy mówię o biega­niuW ro­ku 1982 Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi sprze­dał jazzo­wy bar i poświęcił się pi­sa­niu, [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Haruki Murakami

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ha­ruki Mu­raka­mi » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

28 grudnia 2017, 16:52carolyna sko­men­to­wał tek­st Jest na świecie ta­ki [...]

18 października 2017, 23:17mechaa sko­men­to­wał tek­st Jest na świecie ta­ki [...]

24 lutego 2017, 06:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st Śmierć nie jest prze­ciwieństwem [...]

1 lutego 2016, 19:24aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­nak poczu­cie osa­mot­nienia [...]

16 października 2015, 21:58krysta sko­men­to­wał tek­st I zno­wu będziemy na [...]

25 sierpnia 2015, 00:19Skarlett222 sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­nak poczu­cie osa­mot­nienia [...]

25 sierpnia 2015, 00:16Skarlett222 sko­men­to­wał tek­st Emocjonalne ra­ny są ceną, [...]