Emily Brontë

Zgro­madzi­liśmy 13 cytatów, których auto­rem jest Emi­ly Brontë.

Gdy­by wszys­tko prze­padło, a on je­den po­zos­tał, to i ja is­tniałabym na­dal. Ale gdy­by wszys­tko zos­tało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie ob­cy i straszny, nie miałabym z nim po pros­tu nic wspólnego. 

cytat dnia z 17 października 2009 roku
zebrał 224 fiszki

Kocham ziemię pod je­go sto­pami i po­wiet­rze nad je­go głową, i każda rzecz, której do­tyka, i każde słowo, ja­kie wy­powiada. kocham to, jak wygląda, i każdy je­go uczy­nek, i je­go samego. 

cytat
zebrał 97 fiszek

Kocham ciebie, choć mnie za­bijasz, lecz czy mogę wy­baczyć ci to, że za­bijasz siebie? 

cytat
zebrał 62 fiszki

Mogłabym go za­bić, a on, na­wet ko­nając, nie po­myślałby o zemście. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Gdy­by wszys­tko in­ne zginęło, lecz on po­zos­tał, ja na­dal bym is­tniała; lecz gdy­by wszys­tko in­ne trwało, a on zos­tał uni­ces­twiony, cały wszechświat stałby mi się całko­wicie obcy. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Nie umiem te­go wy­razić, ale z pew­nością każdy człowiek zda­je so­bie sprawę, że is­tnieje ja­kaś część nas sa­mych gdzieś całko­wicie po­za na­mi. Na cóż by się zdało mo­je is­tnienie, gdy­by og­ra­niczało by się tyl­ko do te­go świata? 

cytat dnia z 17 maja 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Po­nieważ niedo­la i po­niżenie, i śmierć, i nic, czym Bóg czy sza­tan chciałby nas po­karać, nie mogły nas roz­dzielić, ty z włas­nej wo­li to uczyniłaś. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Nie mogę żyć bez me­go życia! Nie mogę życ bez mo­jej duszy! 

cytat
zebrał 24 fiszki

W chwi­li kiedy jej względy by się skończyły, wy­darłbym mu ser­ce z pier­si i wy­pił je­go krew! Lecz wcześniej - nie znasz mnie, jeśli mi nie wie­rzysz - wcześniej sam bym prędzej umarł po ka­wałku, niż poz­wo­lił, by je­mu włos spadł z głowy! 

cytat
zebrał 21 fiszek

Błogość mej duszy za­bija ciało, lecz nie wys­tar­cza sa­mej sobie. 

cytat dnia z 12 września 2017 roku
zebrał 20 fiszek

Emily Brontë

 
Emily Brontë

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Emily Brontë

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Emi­ly Brontë » autor: Michał Szyksznian

Aktywność