Eliza Orzeszkowa

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów, których auto­rem jest Eli­za Orzeszko­wa.

Los pożycza, nie daje. 

cytat dnia z 6 listopada 2014 roku
zebrał 37 fiszek

Przez­nacze­nie stoi za ludźmi, we­lonem ta­jem­ni­cy zasłonięte, i w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń. 

cytat dnia z 19 lipca 2012 roku
zebrał 32 fiszki

Wy­buch miłości jest jak wy­buch ma­terii pal­nych. Im dłużej wstrzy­mywa­ny, tym silniejszy. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Jed­nak w jej ser­cu stru­na ja­kaś uparła się drżeć przy każdym je­go spot­ka­niu i śpiewać jej o nim w godzi­nach ciszy. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Nikt nie ro­zumie ko­biety... ona sa­ma siebie też nie. 

cytat
zebrał 21 fiszek

My zaś, którzy za cudze iluz­je po­kutu­jemy swoich już nie mamy. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Ku ce­lom pożąda­nym wiodą dro­gi trudne. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Każdy ma swoją wyspę św. He­leny, a jest nią starość. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Kto ma in­nym grać po­budkę do życia, mu­si w sa­mym so­bie po­siadać życie. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Po­wie­działeś, że miłość uniewin­nia i uświęca wszys­tko. Być może, ale nie ta­ka, co kry­je się pod ziemią i wstydzi się sa­mej siebie. Po­wie­działeś, że pra­wa miłości są na­jaśniej­szy­mi ze wszys­tkich praw świata. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Eliza Orzeszkowa

 
Eliza Orzeszkowa

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Glo­ria vic­tis

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Eliza Orzeszkowa

Autorzy na literę
N O P
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Eli­za Orzeszko­wa » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

15 lipca 2015, 21:37Pariow3r sko­men­to­wał tek­st Los pożycza, nie da­je.  

11 listopada 2014, 13:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los pożycza, nie da­je.  

7 listopada 2014, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Los pożycza, nie da­je.  

7 listopada 2014, 19:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los pożycza, nie da­je.  

6 listopada 2014, 23:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st Los pożycza, nie da­je.  

6 listopada 2014, 14:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los pożycza, nie da­je.