Anthony de Mello

Zgro­madzi­liśmy 49 cytatów, których auto­rem jest An­tho­ny de Mel­lo.

Roz­pa­dające się iluz­je bo­leśnie ranią. 

cytat dnia z 29 lipca 2010 roku
zebrał 385 fiszek

Ilek­roć wyrze­kasz się cze­goś, wiążesz się z tym na zawsze. 

cytat dnia z 9 marca 2012 roku
zebrał 111 fiszek

Kiedy jes­teś za­kocha­ny, wszys­tko zaczy­nasz widzieć w no­wym świet­le; sta­jesz się hoj­ny, prze­baczający i miły w sy­tuac­jach, w których wcześniej by­wałeś twar­dy i podły. W sposób nieunik­niony ludzie zaczną po­dob­nie reago­wać i [...] — czytaj całość

cytat dnia z 16 kwietnia 2016 roku
zebrał 106 fiszek

– Dlacze­go wszys­cy tu­taj są tak szczęśli­wi, a ja nie?
– Dla­tego, że nau­czy­li się widzieć dob­ro i piękno wszędzie – od­rzekł Mistrz.
– Dlacze­go więc ja nie widzę wszędzie dob­ra i piękna?
– Dla­tego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie te­go, cze­go nie widzisz w sobie. 

cytat dnia z 13 listopada 2016 roku
zebrał 96 fiszek

Jeśli masz je­den ze­garek, wiesz, która godzi­na. Gdy masz dwa ze­gar­ki, nig­dy nie jes­teś te­go pewien. 

cytat dnia z 28 października 2012 roku
zebrał 84 fiszki

Co za pożytek z oczu, gdy ser­ce jest ślepe? 

cytat dnia z 19 marca 2017 roku
zebrał 82 fiszki

Obie rzeczy - zarówno to, przed czym uciekasz, jak i to, za czym wzdychasz - są w tobie. 

cytat dnia z 22 maja 2013 roku
zebrał 73 fiszki

Człowieka, kto­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jaca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest. 

cytat dnia z 3 października 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Jeśli chcesz ideal­ne­go świata, pozbądź się ludzi. 

cytat
zebrał 64 fiszki

Jeśli myślisz, że jes­teś tym, za ko­go uważają cię twoi przy­jaciele i twoi wro­gowie, to znaczy, że z pew­nością siebie nie znasz. 

cytat dnia z 11 maja 2015 roku
zebrał 64 fiszki

Anthony de Mello

 
Anthony de Mello

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

PrzebudzeniePrze­budze­niePrze­budze­nie jest zbiorem re­ko­lek­cji wygłoszo­nych przez An­tho­ny'ego de Mel­lo, których sam nie [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Anthony de Mello

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: An­tho­ny de Mel­lo » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 marca 2019, 23:07Cropka sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

16 marca 2019, 21:22Cropka sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

31 października 2017, 22:36zofija sko­men­to­wał tek­st Szczegółowo ana­lizując płat­ki nikt [...]

23 września 2017, 14:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzie nie chcą praw­dy, [...]

9 maja 2017, 11:39onejka sko­men­to­wał tek­st Naszą wielką tra­gedią jest [...]

26 listopada 2016, 23:24onejka sko­men­to­wał tek­st Rozpadające się iluz­je bo­leśnie [...]

13 listopada 2016, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st – Dlacze­go wszys­cy tu­taj [...]

13 listopada 2016, 12:06Indygoo sko­men­to­wał tek­st – Dlacze­go wszys­cy tu­taj [...]

29 października 2016, 15:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że miłość [...]

28 lipca 2016, 11:12Badylek sko­men­to­wał tek­st Czasem trze­ba poz­być się [...]