Nie umiałam jej pomóc.Patrząc [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nie umiałam jej pomóc.Pat­rząc na jej twarz każde­go dnia , widziałam ból ,który nie ustępo­wał ,a z każdym mi­jającym dniem roz­wi­jał się w jej wnętrzu niczym dziec­ko, które jej pot­rze­buje by żyć. Jej ból różnił się od te­go,które­go doświad­czyła za pier­wszym ra­zem .Wte­dy ,pełna wrześniowej pas­ji ,w sza­leństwie cier­pienia ,upa­dała co­raz niżej ,upod­lając się bez­gra­nicznie, łaknąc swo­jej na­mias­tki szczęścia. Gdy ją odzys­kała ,uśmie­chnięta co dzień wi­tała po­ran­ki .Minęło pół ro­ku ,jej ulot­ne szczęście od­le­ciało ,pod­ci­nając jej skrzydła by nie mogła od­le­cieć za nim .Jej cier­pienie mnie prze­raża .Już nie krzyczy ,nie bieg­nie , nie wy­biera nu­meru te­lefo­nu 2o ra­zy dzien­nie .Odzys­kała sza­cunek do sa­mej siebie ,odep­chnęła swo­je sza­leństwo .W niej coś umarło ,mie­sza płacz z głośnym śmie­chem .Spy­tałam jej czy go już nie kocha. Od­po­wie­działa , ' Kocham bar­dziej niż 2 la­ta te­mu .Kocham człowieka dla które­go jes­tem karą ' .

Odeszłam od lus­tra

anegdota • 27 kwietnia 2015, 22:36
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]