Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 146 opinii.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Zna­lazłeś ko­liber­ka? Jak tyś go wy­paczał z twoimi śle­pymi oczęta­mi? Ktoś ci mu­siał włożyć do ręki. :p

Ga­dasz do swo­jego od­bi­cia w lus­trze? :o

Oj, goopiut­ki smoczek, to nie są drzwi do łazien­ki. Zarzu­ciłeś pieloo­cha­mi drzwi od sy­pial­ni, zaz­drośni­ku. :p

Gdy­byś cho­ciaż wie­dział, do cze­go służy... mógłbyś cho­ciaż próbo­wać. Boję się, że zechcesz nab­rać wo­dy do czaj­ni­ka. :o 

Chcesz rzec, że lep­szy pa­rol w ręku, niż ko­liber na li­pie? :P
Oj prze­cież nie będę się biczo­wał z po­wodu zna­jomości z tobą. :P

Tak, przerzu­ciłem ze sto Twoich piekooch i po­kazały się drzwi do łazien­ki. :D
Ro­zumiem Twój podziw, ale jak będziesz się bar­dziej sta­rała, to też tra­fisz, może na­wet do muszli? :P:D 

A na li­pie sie­dział ko­libe­rek. :D 
Ależ masz, mnóstwo, tyl­ko o tym nie wiesz, jak każdy goopo­lek. :p

Tra­fiłeś do łazien­ki? :o No nie moof... Ro­bisz postępy. :D 

Słusznie, za liściem cho­wała się tyl­ko lipa.
Ja nie mam po­wodów, by się wstydzić i cho­wać.
Liść, pod którym miałaś się schro­nić był użyty w zu­pełnie in­nym ce­lu... z wi­ny bra­ku pa­pieru w Two­jej za­sika­nej łazien­ce. :P:D 

Nie qu­si mnie twój liść fi­gowy. :D Nic cieka­wego pod nim nie znajdę. :D 

Siądź pod mym liściem, a od­poczni so­bie. :)) 

Co praw­da, to praw­da. Żmij­ka jest bar­dzo zmęczona. 

Ja­koś mało twórcza jes­teś, brak Ci po­mysłów. :P:D 

Po­wiadasz, że tak do siebie prze­mawiasz? Jed­nak re­zul­ta­toof nie wi­dać. :/ 

Jak ład­nie do siebie mówisz? Są ja­kieś efek­ty tej sa­mote­rapii? :P 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y