W wyjątkowym związku kocham [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 43 opinie.

W wyjątko­wym związku kocham cię znaczy tak nap­rawdę boję się.

aforyzm • 7 kwietnia 2019, 18:27

O mat­ko. :)
Trudno. 

O mat­ko, myślałam, że od­puściłaś i... ska­sowałam opi­nie. :o
Widzisz, do cze­go ono prowadzi? 

To jest nap­rawdę cieka­we dla mnie, roz­ma­wiać z twoim przewrażliwieniem.

(mam jeszcze je­den za­legły wątek, pa­miętam :)) 

Dziękuję, że wy­jaśniłaś. Nie za­leży mi aż tak bar­dzo, więc zgadzam się na mil­cze­nie. :) I tak wiele już po­wie­działyśmy.

Tak, to tyl­ko mo­je przew­rażli­wienie. :) 

Nie, nie ura­ziłaś. Jeśli zos­ta­wiasz de­cyzję mówienia mnie o tym co mnie do­tyczy, to zaw­sze za­mil­knę, bo nie pot­rze­buję o tym mówić. Ale jeśli chcesz usłyszeć to powiem.

Chy­ba, że źle odeb­rałam to jeśli chcesz. :) Czy to jed­nak było łagod­ne proszę po­wiedz? :) 

W porządku :) ... cho­ciaż mam wrażenie, że czymś cię uraziłam. 

Nie chcę. :) 

Za­pom­niałam do­dać. To nie tyl­ko kwes­tia naz­wy, różni­ca jest w jakości. 

Jeśli chcesz. :)

No to po­mimo pun­któw stycznych tu się nie zgadza­my. Ja te­go nie widzę. Widzę je­dynie mas­ki miłości, w które rze­komo kochający święcie wierzą. Ale z jed­nym się zgodzę. Jeśli miałabym [...] — czytaj całość

Tak, też uważam, że wszys­tko po­wie­dziane w tym wątku, cho­ciaż nie jes­tem pew­na czy w tym miej­scu, w którym piszesz że nie ro­zumiesz to chcesz abym jeszcze coś wyjaśniła?

Myślę, że są zdol­ni do miłości. Jak się spoj­rzy głębiej to jest to na­tural­ny stan człowieka. Przebłys­ki wi­dać w każdym, cały czas.

Nie pi­sałabym, że nie wyz­naję re­ligii gdy­bym wyz­na­wała fi­lozo­fię. Zwał jak zwał. 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]