Na wariata patrzymy jak [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 26 opinii.

Na wa­riata pat­rzy­my jak na sztuczki iluz­jo­nis­ty.

aforyzm • 11 maja 2019, 00:33

Możli­we, że ta­kie wyob­rażenie stanęło mu­rem przed tym, co chciałam przekazać.

Za mało cię znam, byś poz­ba­wiała mnie "ta­cy". Chy­ba że nie za­leży ci na tym, by być zrozumianą. 

Dob­rze, ro­zumiem. Chy­ba mam w głowie ob­raz dziec­ka które­go cieka­wość jest kar­co­na, stąd za­myka się i od­wra­ca do środ­ka i mi­mo, że jeszcze dziec­kiem jest to je­go cieka­wość jest uśpiona, mar­twa, sta­je się małym dorosłym.

Dość już po­dawa­nia na ta­cy. :) 

Zgadzam się z tobą, ale jest to kwes­tia doj­rzałości emoc­jo­nal­nej. Jest niewątpli­wie wielu do­rosłych ludzi, którzy swoim zacho­waniem wca­le nie różnią się od nas­to­latków. Nie po­ruszałam jed­nak kwes­tii doj­rzałości emoc­jo­nal­nej, ale cieka­wości świata, która jest zna­mien­na dla wszys­tkich dzieci.

Mówisz za­gad­ka­mi. :) 

Ok zgodzę się, że jest jed­na na­tura ludzka. Co do roz­wo­ju psycho­fizyczne­go to tyl­ko ty­le się zgodzę. że na­zywają się dziec­ko nas­to­latek do­rosły i może coś tam jeszcze po drodze. Ale i do­rosły może być na po­ziomie 3 lat­ka, więc tu­taj już mam wątpli­wości co do ok­reśle­nia jed­ne­go roz­wo­ju.

A ta­ki je­den mar­twy pim­pek. ;) 

To za­leta, nie po­win­naś te­go zmieniać. Jed­nak ut­rzy­muję swo­je zda­nie, bo sądzę, że nie ma to nic wspólne­go z tym, co na­pisałam.

Zgadzam się, że dob­rze jest pocze­kać z odpowiedzią.

A cóż to za wie­szcz? ;) 

Już ta­ka jes­tem, że się nie zgadzam na sche­maty i każde­go trak­tuję in­dy­widual­nie. I te­go nie zmienię. :)

Cza­sem mogłoby się obejść bez wy­jaśniania wiesz. Kiedy tu­taj na­pisałaś 'zgłupiałam', byłam tu i czytałam [...] — czytaj całość

Jest ludzki rozwój psycho­fizyczny, ten sam dla wszys­tkich. Jest jed­na ludzka na­tura. Po­dob­nie jak wszys­cy pot­rze­buje­my tle­nu.

Dob­rze wy­jaśnić, bo przez to me­dium niet­rudno o niepo­rozu­mienia. :) 

Nie ma ogol­ne­go dziecka.

W porzad­ku, to byl la­god­ny us­miech z mo­jej stro­ny, aby sie nie mie­szac tam gdzie nie mo­ge nic zro­bic, jes­li te­go nie by­lo wczo­raj widac. 

Nie wspom­niałam o swoim wku.rwieniu dla ra­dy. Le­karze też wiele nie zdziałają. Po­ruszyłaś te­mat, więc zro­biłam oso­bistą notkę, ot co. 

Sy­tuac­ja zewnętrzna a wewnętrzne poczu­cie to dwie różne rzeczy. Dziec­ko może być stłam­szo­ne, ale to ciągle dziec­ko, które nie ro­zumie, ale wie­rzy. Dzieci są z na­tury op­ty­mis­tyczne, gdyż zak­res ich doświad­czeń życiowych [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]