Na wariata patrzymy jak [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 34 opinie.

Na wa­riata pat­rzy­my jak na sztuczki iluz­jo­nis­ty.

aforyzm • 11 maja 2019, 00:33

:) 

A jed­nak coś było tamą. Ja jed­nak nie muszę do­ciekać, co to ta­kiego. To cen­ne, że pod­da­jesz to wszys­tko ref­lek­sji. :)
Cieszę się, że jest Ci ze mną cieka­wie i przy­jem­nie. :) To [...] — czytaj całość

To praw­da, że z ja­kiegoś po­wodu nie chciałam po­wie­dzieć auto­ra. Ale nie ma we mnie opo­ru czy wy­wyższa­nia się. Zaw­sze przyglądam się te­mu co mówię, dlacze­go mówię, dlacze­go nie mówię. A dodatkowo [...] — czytaj całość

Mam poczu­cie, że sta­wiasz się wyżej, po­nieważ uważasz, że nie pot­rze­bujesz szuf­ladko­wać, po­dob­nie jak ja. Z ja­kiegoś po­wodu uk­ry­wasz auto­ra myśli, więc mu­sisz mieć powód.
A może ktoś pa­mięta choćby nick? Podsycasz [...] — czytaj całość

Do­myśliłaś się, że żart, a jed­nak poczułam wyrzut z two­jej stro­ny, że nie powinnam. 

Hm... sko­ro mu­sisz na­zywać, niech będzie tajemnica.

Ale tak so­bie myślę, za­cyto­wać ja­kiegoś auto­ra, który coś na­pisał, wy­dał, jest po tym ślad jest pros­to. Ale jak za­cyto­wać słowa nic­ka, który wszys­tko usunął, a myśl tyl­ko w pa­mięci niektórych może została...

Może trochę prze­sadzam. :) 

Do­myśliłam się. :)

Czy­li ta­jem­ni­ca... Rozumiem. 

Z tą tacą poz­wo­liłam so­bie na żart.

A jeśli chodzi o auto­ra to nie ma co wy­woływać duchów, nie ma go, to nie ma. 

Możli­we, że ta­kie wyob­rażenie stanęło mu­rem przed tym, co chciałam przekazać.

Za mało cię znam, byś poz­ba­wiała mnie "ta­cy". Chy­ba że nie za­leży ci na tym, by być zrozumianą. 

Dob­rze, ro­zumiem. Chy­ba mam w głowie ob­raz dziec­ka które­go cieka­wość jest kar­co­na, stąd za­myka się i od­wra­ca do środ­ka i mi­mo, że jeszcze dziec­kiem jest to je­go cieka­wość jest uśpiona, mar­twa, sta­je się małym dorosłym.

Dość już po­dawa­nia na ta­cy. :) 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni