Jeśli myślisz, że ktoś [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 97 opinii.

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

Możesz przy­mykać, Two­ja wa­da wzro­ku i tak wyk­lucza widzenie.
Gdy­byś jeszcze to oko łane miała... no niesa­tety. :P:D

Wszys­tko Ci umy­ka, naj­bar­dziej mocz, ale na in­te­ligen­cję nie ma to przełożenia, w moczu też jej nie masz. :D
Kłam­stwo za­warłaś już w pier­wszym słowie "widzę". :P:D

Na mnie? Nie, ale sta­ram się ulżyć Ci w Two­jej przy­padłości. :D:P 

Nie przy­mykam oczu, by ci było miło, żeś nie je­dyny śle­piec z nas dwoj­ga. :D

Mnie nic nie umy­ka. Nie wszys­cy, smoczku, są jak ty, in­te­ligen­tni inaczej. :D

Widzę, że smoczek ma ren­tge­na w oczach. :D

Tak, jes­tem na ciebie ska­zana. :/ 

No właśnie, mu­sisz nad tym za­pano­wać. :P:D

Um­knęło Ci jed­no słowo, po in­te­ligen­tnym zjadło Ci słowo "inaczej". :D

Żmij­ko, w to­reb­ce upychałaś sa­me "pa­pie­rza­ki", nie myślałaś chy­ba, że będę chciał, że kto­kol­wiek chciałby taką to­rebkę? :P

Jes­teś na siebie ska­zana. :D 

Sięgam tam, gdzie wzrok nie sięga. :p

Tęsknię tyl­ko za in­te­ligen­tnym to­warzys­twem, a tu tyl­ko przy­goopa­wy smoczek. :p

Co ja po­radzę na to, że tak dużo żresz. Cały dzień mu­siałam zbierać dla ciebie te [...] — czytaj całość

Już nie, ale os­tatnio sięgałaś gdzie in­dziej... nor­malnie nie można z Tobą wyt­rzy­mać. :P:D
Ty masz ciągle w głowie ta­kie tęskno­ty. :P

Nie jes­teś so­bie w sta­nie wyob­ra­zić. :P

Już wszys­tko up­chałaś do to­reb­ki. :D

Jest zu­pełnie od­wotnie, to Ty jes­teś prześla­dowa­na przez prawdę, dla­tego jej uni­kasz. :D 

Prze­cież nie ssę two­jego pa­lucha... Znów bredzisz. :p

Nie mam ta­kich tęsknot, ba, nig­dy nie miałam. :p Ale świn­tuchom ta­kim jak ty tyl­ko jed­no przychodzi do głowy. :p

A ja­kie może mieć dwuoki śle­piec? :p Mo­je jed­no jest czymś więcej niż two­je oba.:p

Weź na wy­nos. Zjesz później. :p

Bo tkwisz po sa­me ucha w złudze­niach. :p
Praw­da lu­bi praw­do­lub­nych, a ta­kich jak ty prześla­duje. :p 

A mówiłem Ci, żebyś nie ssała pa­lucha, szczególnie że ta­kie masz brud­ne. :D
Ro­zumiem Twoją tęsknotę za czymś fal­licznym w us­tach, ale mu­sisz się pow­strzy­mać, naj­pierw hi­giena. :D

A ja­kie może mieć wi­doki... Śle­pak jed­nooki? :P:D

To miłe, ale dzięki, już jadłem. :P

Nie sądzę, ale tkwij w ta­kim przekonaniu.
Py­tanie tyl­ko, czy ona chce znać Ciebie? :P:D 

Wys­sa­ne z brud­ne­go pa­lucha an­dro­ny. :p

Dlacze­go? Ty nie pie­rzesz, bo nie masz co. Wszys­tkie od moczu gniją ci na tyłku. :D O, już na­wet odsłaniają wi­doki. :o

Nie jem, chciałam dać to­bie. :D

Bo ja znam prawdę. :p 

Wiem i ty­le mu­si Ci wys­tar­czyć. :D

Dlacze­go tak sądzisz? Ale Twoich prać nie będę. :)

To nie jedz tych w krop­ki. :P

A dla Ciebie nic. :P

Dob­rej noc­ki :)) 

Skąd wiesz, sko­ro się nie szczerzę? :p

Na to, żebyś wyp­rał se ga­cie, chy­ba nie ma szans. :p

Bez ha­loocyn­koof jest to sa­mo. :p

Dla­tego żeś go tak urządził. Bied­ny bu­rek. :(

Dla ciebie wszys­tko jest względne.
Ha­haha, mówiąc, żem brzy­daśna, pew­nie mnie kom­ple­men­tu­jesz. :p

Ku­pić ci szczo­teczkę? :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć