Im więcej wiesz, tym [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 36 opinii.

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:14

Ty się troszczysz o mo­je zdro­wie? Żmi­ja? :D
Toż to wąż Es­ku­lapa jest sym­bo­lem sztu­ki me­dycznej. :P 

Mu­sisz z tym skończyć, to niez­dro­we. Kry­tykuj śmiało. :p 

Nie, nie kry­tykuję tyl­ko dla­tego, że yes­tem miły i ni­komu nie chcę spra­wiać przyk­rości, na­wet za­nied­ba­nej hi­gienicznie Żmii. :P

Miłego wie­czor­ku. :)) 

O, smoczek przyszedł na wykład, by uzu­pełnić lu­ki edu­kacyj­ne. :p Słuchaj uważnie, słuchaj... :p

Te oba­wy raczej nie po­jawiają się w sposób świado­my. Zwyk­le te­go, co uczy­ni od­niesiony suk­ces, "do­wiadu­jemy się" zbyt późno, na­tomiast na­dal możemy nie być świado­mi, dlacze­go owy suk­ces stał się prob­le­mem.
Można kochać to, co się ro­bi, a również się za­pom­nieć. Ważne jest, by zna­leźć równowagę. 

Ro­zumiem, ta­ka jaz­da z za­ciągniętym ha­mul­cem ręcznym.

Z tej dru­giej części to całą tę mowę o suk­ce­sie sko­men­tuję tyl­ko tym, że jak się ro­bi to co się kocha to te oba­wy o sukces [...] — czytaj całość

Cieka­wa rozmowa.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Ja, pisząc te słowa, miałam na myśli lęk przed zmianą, niepew­ność, którą zmiany niosą, tym­cza­sowe zachwianie grun­tu. Nie jest to wte­dy świado­ma de­cyz­ja, po­nieważ ob­sta­wanie przy "sta­rym" i zna­nym wypływa z lęku. [...] — czytaj całość

Opór mam na myśli: "nie chcę umierać'.
"Mogę opierać się zmianom w swoim życiu, wiedząc, jak rzeczy się mają." - to zin­ter­pre­towałam ja­ko świadomą decyzję.

Tak boimy się zmian, bo tak nap­rawdę boimy się niez­na­nego. Nie ma­my pojęcia czy to no­we będzie lep­sze. A cza­sem no­we jest w ogóle nieporówny­wal­ne, jest tak in­ne, że trud­no so­bie wyobrazić. 

Myślę, że jest inaczej. Boimy się zmian, na­wet tych na lepsze. 

Pew­nie nie zaw­sze. A może to wte­dy nie jest opór tyl­ko świado­ma de­cyz­ja, że chcesz inaczej. Podświado­mość wy­doby­ta do świado­mości. Zno­wu za mało słów na różne/no­we znacze­nia. :) 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]