Im więcej wiesz, tym [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 112 opinii.

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz.

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 19 kwietnia 2019, 00:14

I kto to mówi, smok, który zro­bił wieżę z pielooch. :p
No tak, może kiedyś uda ci się coś wy­dukać. :D

So­bie nie, zwrócę je to­bie. To nic, że w moim do­mu je zostawiasz, [...] — czytaj całość

Pra­cowi­ta Żmij­ka, to ok­sy­moron. :P
Weź, ćwicz li­ter­ki, dob­re choć ty­le... :D

Ale nie mu­sisz ich so­bie da­wać, są prze­cież od początku Two­je. :D

Twoich się nie da nie czuć, po­za tym kwiaty do­niczko­we więdną, gdy się po­jawiasz. :D

Znów mówisz do siebie... nikt Cię nie chce słuchać... to przyk­re... :P:D 

Wca­le się nie le­nię, ciężko pra­cuję. :p
Bi­lety zos­ta­wiam to­bie możesz poczy­tać, treść w sam raz dla ciebie, roz­miar tek­stu również. :p

To two­je pod­rzut­ki, ja by­le ko­mu pre­zen­toof nie daję. :p

Swoich się nie czu­je, goopo­lu, bo węch się szyb­ko adap­tu­je, czuję tyl­ko twój za­pach... zresztą mało przy­jem­ny. :p

To ro­bisz ty, kłam­czuchu i bru­das­ku. :p 

Ty też się nie leń, poczy­taj, jak skończysz ten bi­let czy­tać. :P
Nie chcę Twoich pre­zentów, po­win­naś po­myśleć o ja­kimś sys­te­mie ka­nali­zac­ji i uty­lizac­ji pielooch. :P

Twoim okiem nie wi­dać, ale to po­zytyw­na zmiana u Ciebie, bo czu­jesz wreszcie swo­je przyk­re za­pachy. :D

Żmij­ko, bredzisz, prze­cież Ty wciąż opo­wiadasz o so­bie i swoich wa­dach, tyl­ko nieudol­nie usiłujesz je przerzu­cić na ko­goś in­ne­go. :P:D 

Widzę, że dob­rze wiesz, co piszą w ga­zet­kach rek­la­mowych. Gra­tuluję wy­boru lek­tu­ry. :D
Nies­te­ty, muszę ci od­dać ten pre­zent, bo się w końcu uto­pię. :p

To, że nie jes­teś, aku­rat wi­dać... i ta two­ja cuchnąca przypadłość...:p

Nie pro­sił, bo nie wie, że pot­rze­buje po­mocy. A te­rapeuty two­je zioma­le nie pot­rze­bujom, je­no trochę wo­dy i mydła. :p
Tyl­ko tak uważasz, bo two­je lus­tro już jest ta­kie czor­ne jak ty. :p 

Ty nie masz pojęcia o strachu, te­go nie piszą w ga­zet­kach rek­la­mowych. :P
Nie chcę, ko­goś in­ne­go ni­mi ob­da­ruj. :P:D

Nie będzie, aż tak przys­tojny nie yes­tem, żebyś przes­tała mieć mok­ro, jak nie będę przychodził. :P

Nie jes­tem je­go te­rapeutą, nie pro­sił mnie o pomoc.
Ja nie mam żad­ne­go prob­le­mu., a Ty? :P 

Gdy ktoś się nie boi, mówi wprost, nie sto­suje ta­kich chwy­toof. :p
Bać się, kiedy trze­ba, nie wstyd. Nie bać się to często goopot­ka. :p Ale szczoszki som two­je. :p

Przes­tań przychodzić, a od [...] — czytaj całość

Gra­natem zaczep­nym nie rzu­ca się ze strachu, ale Żmij­ki cały czas siem bo­jom i ze strachu si­kajom. :P:D

O nie, ta me­lina, którą na­zywasz swoim mie­szka­niem zos­tała tak za­puszczo­na bru­dem przez Ciebie. :P:D

Ge­niuś, nie ge­niuś, ale po­wiem tak: jak się umy­jesz, to może będziesz mu mogła bu­ty czyścić. :P:D ha ha ha 

Łaha­ha, coś dużo masz tych gra­natoof. Czyżbyś się cze­goś bał? Praw­dy gra­nata­mi nie rozpędzisz na czte­ry wiat­ry. :p Mu­sisz ją przyjąć, w prze­ciw­nym ra­zie będzie cię prześla­dować. :p

Mie­szka­nie to ty mi urządziłeś, ale niez­byt goos­townie, wszędzie ba­jora. :p

Ależ is­tnieją od­po­wied­nie ok­reśle­nia. Rzeknę tak: Ja­ruś to przy to­bie gen­jusz je. :D 

O Żmij­ko słynąca z nieroz­trop­ności, to nie strach przed Tobą, to był gra­nat zaczep­ny, który chwy­ciłaś w bezzębne dziąsła. :P:D
Ta­ki ele­ment te­rapii. :D

Ooo, po­jechałaś mi po męskiej am­bicji, przyj­muję na klatę każdą prawdę, ale nie łącz te­go z Twoją fas­cy­nacją kop­ro­filią. :P:D
U Ciebie toale­ta jest wszędzie, tak masz mie­szka­nie urządzo­ne. :D

Jeśli ja jes­tem głoopi, to co po­wie­dzieć o To­bie? Nie is­tnieją tak dras­tyczne ok­reśle­nia. :P:D 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni